ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 245/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244[245] 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011733 จุฑาทิพย์ ทวีแก้ว อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ กองกำกับการ 3 หน่วยปฏิบัติการกระบี่  
551011735 จุฑามาศ ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
551011736 จุฑามาศ เพชรจำรัส อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ กองกำกับการ3 หน่วยปฎิบัติการกระบี่ 
551011737 เจนจิรา พัทธานิล อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  The sand khaolak 
551011741 ชนันญา แดงกุล อาจารย์นวลทิพย์  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (Royal Thai Consulate-General) 
551011745 ซาดิกีน อับดุลเดช อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Malaysia Airlines (Suvarnabhumi Airport) 
551011753 ธิดารัตน์ ทองขาว อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Nok Airlines Public Company Limited. 
551071148 แคทรียา แข่งขัน อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
551011757 นันทิชา ตุกังหัน อาจารย์   ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สายการบิน..............) 
551011763 นิศากร นุ่นบุญคง อ.นวลทิพย์ มหามงคล  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
551011764 นิสรีน มูเก็ม นวลทิพย์ มหามงคล  Royal Thai Consulate-General 
551011765 นุชรินทร์ เที่ยงธรรม อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
551011767 นูรอ ลีมาอะ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
551011768 นูรุลฟิฏรี ยะแดแมะ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ กองกำกับการ 3 หน่วยปฏิบัติการกระบี่  
551011772 ปิยนุช ศรีใหม่ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินมาเลเซีย 
551011777 พัชรี ปราบเภท อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
551011786 ภนิตา สุวรรณบริสุทธิ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
551011792 เมธาวี คำสะระ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด(ภูเก็ต)  
551011796 รัชฎาพร จุลษร อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ กองกำกับการ 3 หน่วยปฏิบัติการกระบี่ 
551071190 พิชยา กิ้มเส้ง อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
551011803 วันฟาลีดา บือราเอง อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Malaysia Airline Room No. G1-073A 1 Floor Concourse G 
551011805 วิลาสินี เล็กแก้วเกื้อ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Malaysia Airlines 
551011815 สุทัตตา ขำปราง อ.นวลทิพย์ มหามงคล   สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
551011821 หทัยทิพย์ สามทิศ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
551011822 ไหมแพร นามเสน นวลทิพย์ มหามงคล  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th