ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 246/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245[246] 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011824 อภิสิืทธิ์ ทิพย์ศรีนิมิต อ.นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
551011827 อลงกรณ์ ศักดิ์เศรษฐ นวลทิพย์ มหามงคล  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
551011830 อารีนา ดือราโอ๊ะ อ. นวลทิพย์ มหามงคล   Malaysia Airlines (Suvarnabhumi Airport) 
551011831 อาอิฉ๊ะ เหมมันต์ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  Malaysia Airlines (Suvarnabhumi Airport) 
551011834 ฮันณา และบิลหมาน อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 
551011807 ศศิวิมล แผนมณี อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) 
551071276 ธีริศา กิ้มเถี้ยว ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 
551011725 ขนิษฐา ยิ้มละมัย อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (Royal Thai Consulate-General)  
551011727 จริยา แป้นขำ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บจ.ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์  
551011766 นูรจัสมีน อาแซ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Oman Air 
551011755 ธิดารัตน์ เหมนแก้ว นวลทิพย์  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 
551011758 นันธ์สิตา ชุมแคล้ว อนวลทิพย์ มหามงคล  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ อาคารการท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ (AOB) 
552021355 บุปผา คงทอง อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  บริษัท เซเว่น รีพับลิค จำกัด 
551011788 ภัทรานิษฐ์ ศิลปโรจน์ นวลทิพย์ มหามงคล  ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ อาคารการท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ 
551011769 กัญญ์ณพัชญ์ รักดำ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Thai Lion Mentari Co.,Ltd (Thai Lion Air) 
552021341 ณัฐพงค์ ธานีรัตน์ อ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด 
552021362 ภูวนัย ทันเกื้อ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ (สัณฐิติธรรม) กชกรจารุพงศ์  บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด 
552021378 อนุชา คำประไพ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
552021507 ชนาภา ม่วงสองศรี รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จังหวัดภูเก็ต 
552021519 ภานุพงศ์ สาถั่ว รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง  ศูนย์พิสุจน์หลักฐาน2 (ศพฐ.2) 
561073227 ไลล่า เอาทาน อ.ดร.วาสนา สุวรรณ์วิจิตร    
561073089 จรรยา สุววณชาตรี อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
561073093 ฉันท์ชนก ชาปาน อ.อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
561073108 สิทธิชัย สุจริตธุระการ อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิต  CP ALL จำกัดมหาชน 
561073111 โสภณา นิยมเดชา อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th