ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 247/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246[247] 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561073112 อนุสรา พลายด้วง อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิต  CP ALL จำกัดมหาชน 
561073224 ธันยาภรณ์ แสงจันทร์ อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัทซีพีออล์ล จำกัดมหาชน (สาขาสทิงพระ) 
561073231 ฮูนันท์ สาและ อ.ดร.วาสนา สุรววณวิจิตร   
561073113 อมรรัตน์ ขุนชี อ.ดร.วาสนาสุวรรณวิจิตร  บริษัทซ๊พีออลล์ จำกัดมหาชน 
561073229 อามีเน๊ะ อีแต อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร   
561073230 อารียา บินดุส๊ะ อาจารย์    
561073102 มณฑาทิพย์ บุญมรกต ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
561073109 สุดาวรรณ อรัญดร อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
561073225 ปทุมมา มีเจ้ย อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท CPALL จำกัด มหาชน 
561073087 กันตนา ณรงค์ราช อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน 
561073094 ชลณชา รอดอินทร์ อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท CPALL จำกัด มหาชน 
561073098 นุชนารถ นิลมณี อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
561073099 ปาริฉัตร เรืองมณี ดร.วาสนา สุวรรณวิจิต  CPALL จำกัดมหาชน 
561073100 ภัสราภรณ์ ทิพย์สังข์ อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท CPALL จำกัด มหาชน 
561073101 ภาติกานต์ ขาวผ่อง อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด 
561073105 วิลาวรรณ์ ทองมา อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิต  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
561073107 สลิตา หมัดอะดั้ม อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท ซีพีออล จำกัด มหาชน 
541071027 นุสิตาร์ เหมมันต์ อาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  ซีพี เฟรชมาร์ท 
561073210 ศรัณยู ศุภนาม อ.สุธี โง้วศิริ   
561073215 สุภางครัตน์ กาญจนมหิงส์ อ.สุธี โง้วศิริ   
541071117 สิทธิกร แซ่ลิ่ม อรศิริ ลีลายุทธชัย  ซีพีออล 
541071122 สุพงศ์ ธำรงค์พรสวัสดิ์ อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  ซีพี ออลล์ 
541071036 ภคพร แก้วหล้า วาสนา สุวรรณวิจิตร  เชสเตอร์ กริลล์ 
541011506 กรัณย์ ชูช่วย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพมหานคร 
541011510 จัตุพร ศรีเชย อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  โรงแรมสวัสดี วิลเลจ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th