ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 248/281    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247[248] 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011781 สุริเยศ แก้วกูล นวลทิพย์ มหามงคล  อนันตรา รีสอร์ท แอนส์ สปา 
541011787 อังคณา แซ่ตั้ง นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมอนันตราสิเการีสอร์ทแอนด์สปา ตรัง 
541011704 กนกพร นิลละออ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
541011722 ชุติมา สุปันตี อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Inter Continental Baan Taling-Ngam Resort 
541011726 ณัฐธิดา พุฒสีแก้ว อ.นวลทิพย์ มหามงคล   อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
541011738 นิธิมา หมัดจันทร์ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  InterContinental Baan Taling-Ngam Resort  
541011759 โรสิตา หล๊ะหมุด นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต 
541011766 ศิรสิทธิ์ รังสิวรากร นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท ตือ จำกัด 
541011770 สวิตา สาลี อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  Royal Jordanian Airlines Suvarnabhumi Airport 
541011780 สุภาวรรณ จิตต์จำนงค์ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  อนันตราสิเการีสอร์ทแอนด์สปา 
541011786 อรวรรณ พูดเพราะ นวลทิพย์ มหามงคล  อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
541011790 อัมมาพร สุวรรณชาติสกุล อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  Royal Jordanian Airline Suvarnabhumi Airport 
541011107 ธนศักดิ์ ทองสุข นายทวงธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
541031398 เกศรินทร์ สุขกลับ อาจารย์นวลพิทย์ มหามงคล  บริษัท ตือ จำกัด 
541011764 ศรีวิไล พรหมศาสตร์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  กองกำกับการ 3 หน่วยปฏิบัติการกระบี่ 
541011784 อรชยา เพชรมณี อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กองกำกับการ 3 หน่วยปฎิบัติการกระบี่ 
541011712 จตุพร โพธิ์วิจิตร อ.นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต  
541011209 อัญชิสา ซ่วนยุก อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง 
541011752 ภูวิศ พลรงค์ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  โรมแรมบันยันทรีภูเก็ต 
541011093 เจนจิรา สุพกิจ นายทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอจะนะ 
541011105 ธนภัทร์ สิงห์เถื่อน ทวนธง ครุฑจ้อน  The Singora Hotel (โรงแรมซิงกอรา) 
541011140 ฟาซีลา ลอแม นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
541011147 มัสนี ศรีมลายู นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
541011161 วรัญญา เสบหรีม นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
541011187 สุชาติ ณรงค์กูล อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th