ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 255/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254[255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011177 สมศักดิ์ ประสิทธิ์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลนาทับ 
541011180 สายสุพรรณ หวานขัน นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว 
541011182 สิริพร สุวรรณรักษา นายทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
541011183 สิริมา ชายภักตร์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครตรัง 
541011184 สุกัญญา หมัดเจริญ นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลจะนะ 
541011185 สุจิตรา ไชยชนะ นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 
541011188 สุนารี หมัดอะดั้ม อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เรือนจำจังหวัดสงขลา 
541011193 สุวพล เดชทองคำ ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
541011194 เสาวลักษณ์ ถาวรานุรักษ์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ 
541011195 เสาวลักษณ์ บุญพิชัย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม  
541011196 หทัยชนก ถีราวุฒิ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เรือนจำกลางสงขลา 
541011200 อนิรุทธิ์ ดือมาลี นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลพะวง 
541011201 อภิชัย จันทรสะโร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) 
541011202 อภินันท์ ชัยชนะ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
541011203 อรพิน ชูเผือก อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
541011205 อรรถชัย พรพงศธร อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง(ศาลากลางจังหวัดตรัง ) 
541011745 ปวีณ์นุช วัฒนพงศ์พิทักษ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
541011088 จรรยา แซ่เลี่ยง นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานอัยการ ภาค ๙ 
541011101 ตรีเลิศ พหุพัฒนา อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัดตรัง) 
541011138 พีรวัตน์ คงรื่น นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองคอหงส์ 
541011142 ภาณุพงศ์ คงสีปาน อาจารย์   กองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  
541011144 ภานุเดช อมรวิริยะชัย อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง (ศาลากลางจังหวัดพัทลุง) 
541011153 ริชญาภา รักขพันธ์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
541011158 วรรณวลี คงเมือง อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
541011181 สินีนาฎ ชุมปาน อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา( ศาลากลางจังหวัดสงขลา) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th