ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 256/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255[256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011190 สุพัตรา รัตนบุรี นายทวงธง ครุฑจ้อน  สำนักงานอัยการภาค๙ 
541011191 สุภาวดี ธรรมศิริ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
541011199 อทิยาทร หนูพุ่ม อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง (ศาลากลางจังหวัดพัทลุง) 
541011777 สุปรียา มิ่งวัน อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์ 
541011719 จุรีรัตน์ คงเทพ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 
541011734 ธัญสุตา ชุมแคล้ว อ.นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
43680370 ทวนธง ครุฑจ้อน อ.ทวนธง ครุฑจ้อน   
541011087 เขมทัต บุญทองใหม่ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา 
542021123 ภาวิณี เลี่ยนสุย ผศ.ดร แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว 
542021136 รัตนาภรณ์ คงเมือง ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว 
541011212 อาทิตย์ แซ่เฮง อ.อัศว์ศิริ ราปีอี  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
542021456 วันอับดุลเราะห์หมาน เเวสเเลเเม อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
542021092 ธนวัฒน์ ชาญสมุห์ อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
531011018 ฐิตาภรณ์ พรายอินทร์ อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
511011600 ศรัณยา นนทแก้ว อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ตม.หาดใหญ่ 
511011532 สุเปียน หะยีมะปีเย๊าะ อัดศิริ ลาแปอี  ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 
531071500 ปาริชาติ โพธิเนตร อาจารย์สมพงศ์ พรหมสะอาด  7-11 สาขาโทรศัพท์กลาง 
531071090 ฮาซูรีย์ สะมาแฮ อ.สมพงค์ พรมสะอาด  7-11 สาขาม.ทักษิณ 
531071087 อิบรอเฮม มุนิมะ อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร  7-11 สาขาตลาดอดุลพันธ์ 
551073094 จิตรกร กวินกาจกุล อ.ดร วาสนา สุวรรณวิจิตร  CP เฟรชมาร์ท 
551073100 ปิยาภรณ์ ช่วยภักดี อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
551073107 วรรวิษา จันทร์เพ็ง อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  ร้าน Sizzler สาขาหาดใหญ่ 
551073113 อัจฉรา แสงแก้ว อ.ดร วาสนา สุวรรณวิจิตร  Sizzler สาขาหาดใหญ่ 
531071507 แวไพซอล สะดี อ.ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ  7-Eleven สาขาเพชรเกษมซอย19 รหัสสาขา 4588 
531011074 อุไรวรรณ ผดุงอรรถ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th