ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 258/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257[258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011657 ปาตีเมาะ เจะมามะ อาจารย์   บริษัทเงือกทอง ทัวร์ 
531011661 พงศธร ทองสันตติ์ อาจารย์   สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สนามบินสุวรรณถูมิ 
531011636 ณัฐกุล สุดจันทร์ อาจารย์   Sofitel Krabi Pokeethra Golf and Spa Resort 
532021182 เกรียงไกร โภชนานุกูล อาจารย์   บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์(ไทยแลนต์)จำกัด 
531011015 ซำอูน เจะมะ อาจารย์   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
551073110 สามารถ มั่งมี อาจารย์    
531011625 จิรวัฒน์ วรรณโนทัย อาจารย์   Sofitel Krabi Pokeethra Golf and Spa resort 
531011645 ธัญลักษณ์ พัฒนศิลป์ อาจารย์   Sofitel Krabi Pokeethra Golf and Spa resort 
531011639 ดาราวรรรณ รอดเนียม อาจารย์   SOFITEL KRABI PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT 
531011651 นิสาลักษณ์ ช่วยเมือง อาจารย์   SOFITEL KRABI PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT 
532021498 นิลันดา หะยีนิเตะ อาจารย์   บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์(ไทยแลนต์)จำกัด 
551073097 ธิดารัตน์ แซ่เตียว อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
551073102 พิมพ์ประพันธ์ วัฒนธรรม อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
531011624 จิรดา ธีระกุล อาจารย์   Banyantree Hotel & Resort 
531071322 ณปภัช ปิ่นทองพันธ์ อาจารย์   บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด 
531011698 อิมรอน อาแวเตีะ อาจารย์   โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีชรีสอร์ท 
531011071 อีรฟาน มุสออุมา อาจารย์   ศาลากลาง 
531071352 ร่มรัตน์ รัตนนิล อาจารย์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร 
531071316 ณิชา ว่องเจริญวัฒนา อาจารย์   บริษัท ซีพี ออล จำกัด (มหาชน) 
531071318 เทียนธิรา ศรีระสันต์ อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
531071336 ปิยะนาฏ คมกล้า อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
531071354 รัตนาภรณ์ ช่วยยก อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
531011634 ฐิตาพร เหล่าเท้ง อาจารย์   โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 
531071324 นิภาพร รัญเพ็ชร อาจารย์   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
531071329 ปรารถนา นิลโมจน์ อาจารย์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สงขลา) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th