ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 259/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258[259] 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531071332 ปาริฉัตร นิลโมจน์ อาจารย์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สงขลา) 
531071333 ปิยธิดา ประสมศรี อาจารย์   ธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2 
531071339 พยุงศักดิ์ คลายทุกข์ อาจารย์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาวิเศษ 
531071365 สร้อยฟ้า มโนวงค์ อาจารย์   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
531071376 สุริยาพร แซ่ลิ้ม อาจารย์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสิเกา 
532021447 วิภาวี ศิริวรรณ อาจารย์   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 
531011633 ชุติมา จันโท อาจารย์   Le Méridien Phuket Beach Resort  
521011737 วัติกาฬ เกลี้ยงสง อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี  เทศบาลตำบลนาโหนด 
521011072 ฮาซาน สามัญ อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี  สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน 
521011667 อับดุลอาซีร์ หมซา อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม 
531011662 พลวัฒน์ รักซ้อน อาจารย์   โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต (บริษัท ที พี สุรินท์ บีช โฮเต็ล จำกัด)  
531011674 วรารัตน์ เกื้อแก้ว อาจารย์   โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต ( บริษัท ทีพี สุรินทร์ บีช โอเต็ล จำกัด ) 
531011682 สะรีนา หะยีดือราแม อาจารย์   เชอราตันกระบี่บีชรีสอร์ท 
531011627 จิราวรรณ หิรัญญ์ อาจารย์   The Sarojin Hotel 
531011638 ณัฐสิมา คุ้มมิตร อาจารย์   The Sarojin Hotel 
531011648 นวรัตน์ เลทะเวช อาจารย์   The Sarojin Hotel 
531011650 นิภาพร เพชรคง อาจารย์   The Sarojin Hotel 
531011656 ปรีชญา ชูเมือง อาจารย์   The Sarojin Hotel 
531011029 ธีรวัฒน์ ทองนวน อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย 
531011050 ศรัณยู ปานเจิม อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย 
521011713 กฤษณะ คงคากุล อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี  สำนักงานเทศบาลนครตรัง 
531011681 สลิลทิพย์ ประสิทธิ์เสริฐ อาจารย์   INTV Corp.Company 
531011073 อุดรทิตย์ ถนนแก้ว อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา(ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา) 
531011668 มนิตา ช่วยพยัคฆ์ อาจารย์   บริษัทไทยแอร์เอเชีย สนามบินภูเก็ต 
531011673 วราภรณ์ บุญชูยะ อาจารย์   กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th