ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 26/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
[26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011014 ปัถย์ สุพรรณพงศ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด  ใบสมัคร
631011015 เปรมยุดา เปรมปรีดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  TERO ENTERTAINMENT  ใบสมัคร
631011016 พิชญ์ บุญโท ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  TERO Entertainment  ใบสมัคร
631011019 มูฮัมหมัดอาซิส รอดประดิษฐ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
631011020 รัตนศาล ราชเมืองขวาง ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ใบสมัคร
631011023 วรพัฒน์ แก้วสด ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บราเธอส์ มีเดีย จำกัด  ใบสมัคร
631011024 วรมันทร์ จันทมาศ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
631011028 ศุภณัฐ บุญราช ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด  ใบสมัคร
631011029 ศุภวิชญ์ มุกดา ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ใบสมัคร
631011030 สัญปกรณ์ พรหมนุ่น ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  brandthink  ใบสมัคร
631011032 สุกฤตา ราษฎร์เรือง ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  TERO Entertainment  ใบสมัคร
631011033 อภิเทพ วงษ์สวัสดิ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เดอะสกาฟิล์ม จำกัด  ใบสมัคร
632021209 พีรวิทย์ ชอบชื่น ผศ.สุดา เธียรมนตรี   โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง 
631011034 กัญญารัตน์ เจือกโว้น ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ใบสมัคร
631011036 นางสาว คีตภัทร พรหมนิมิตร ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ใบสมัคร
631011038 ฉัตรดนัย เพ็ชรร่วง ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใบสมัคร
631011039 ณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5  ใบสมัคร
631011040 ณัฐภัทร ขำเกลี้ยง ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใบสมัคร
631011041 ณัฐวุฒิ ยอดซ้าย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)  ใบสมัคร
631011042 ทรงพล ชูวงศ์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ   กรมชลประทาน สามเสน  ใบสมัคร
63011042 ทรงพล ชูวงศ์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมชลประทาน สามเสน 
631011045 นัจมุดดีน กะละ ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ใบสมัคร
631011048 พัณณิตา กิ่งเกาะยาว ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ใบสมัคร
631011561 ณัฐวุฒิ ทองประดับ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัทแมนอินโมชั่นจำกัด  ใบสมัคร
631011563 นภสร หนูประสงค์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  search entertainment  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th