ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 260/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259[260] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011683 สุกัญญา บุญจริง อาจารย์   Thai Airway Hat Yai International Airport 
531011688 สุรัสวดี นามแก้ว อาจารย์   บริษัทไทยแอร์เอเชีย สนามบินภูเก็ต 
531011689 เสาวรัตน์ คมขำ อาจารย์   บริษัทเงือกทองทัวร์ จำกัด 
531011004 ขวัญฤดี สวมทอง อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
531011006 จตุรงค์ โพธิ์แก้ว อาจารย์   เทศบาลเมืองคอหงส์ 
531011019 ณัฐฑิยา คชพันธ์ อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
531011020 ณัฐพงษ์ แจ่มจันทา อาจารย์   เทศบาลเมืองคอหงส์ 
531011033 นารีรัตน์ นพทวิท อาจารย์   เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
531011053 ศิริรัตน์ คงมี อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
531011072 อุดม นาคพล อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร 
531011011 ชนาพร ยาหัวดง อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
531011038 พันศักดิ์ ศรีนาวา อาจารย์   เทศบาลเมืองคอหงส์ 
531011041 มณีรัญ ศรีสุข อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
531011046 วัฒนา ไชยรัตน์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร  
531011067 อรจุรี ไชยรัตน์ อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
531011617 กาญจนา พรหมสังคหะ อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.กระบี่ 
531011663 พาขวัญ หมัชบูรณ์ อาจารย์   แอร๋ เอเชีย แอร์ไลน์ 
531011676 วิจักษณ์ ณ สุวรรณ อาจารย์   โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
531011677 วิทวัส วงศ์ประสิทธิ์ อาจารย์   Royal Jordanian Airline Suvarnabhumi Airport 
531011686 สุพัตรา ดุกสุขแก้ว อาจารย์   บริษัท แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด 
531011693 อรอนงค์ แก้วสุวรรณ อาจารย์   บริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด 
531011008 จิราพร แสงภักดิ์ อาจารย์   เทศบาลตำบลบ้านหาร 
531011009 ฉัตรา สุขทร อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 
531011010 ชฎาทิพย์ รัตนโชติ อาจารย์   เทศบาลตำบลพรหมคีรี 
531011016 ฌลา ชิดชู อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th