ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 261/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260[261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011021 ณัฐพงษ์ ทองสุข อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดตรัง 
531011022 ณัฐมน สมฤทธิ์ อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
531011023 ณิชาภา พัฒนแช่ม อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
531011025 ทวีวิทย์ เสนา อาจารย์   เทศบาลเมืองสิงหนคร 
531011026 ทิพวรรณ สมสู่ อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดตรัง 
531011039 ภานุวัตร สังข์เสน อาจารย์   ศาลากลางจังกวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา  
531011047 วายุ หมัดสะเด็น อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
531011051 ศศิประภา รัญเพ็ชร อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 
531011060 สุรศักดิ์ สายสลำ อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
531011064 อภิญญา อับดุลตาเละ อาจารย์   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
531011065 อภิวัฒน์ ขวัญแก้ว อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
531011623 จาตุรงค์ จันทร์ประทีป อาจารย์   Centara Grand Beach Resort Phuket 
531011628 ฉัตรเพชร เพชรกาฬ อาจารย์   โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
531011660 ปิยนุช แซ่ฮู๋ อาจารย์   Katathani Phuket Beach Resort 
531011669 มีนา หวันยาหวา อาจารย์   สายการบิน นกแอร์ ของสนามบินภูเก็ต 
531011670 วนิดา ราชมนตรี อาจารย์   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติ กระบี่ 
531011672 วรรณี หมุดลิหมีน อาจารย์   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 
531011680 สมฤดี จิตสุนันท์ อาจารย์   บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
531011685 สุพรรณี หนูเจริญ อาจารย์   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติ กระบี่ 
531011001 กนกวรรณ โชติศิริ อาจารย์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
531011002 กรีชวรรณ มั่งมี อาจารย์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
531011005 คณิศร ปานวิเชียร อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
531011012 ชัยวัฒน์ แซ่ลิ่ม อาจารย์   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
531011013 ชาญณรงค์ บูญชูช่วย อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง  
531011028 ธิราพร คงเนียม อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th