ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 262/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261[262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011032 นัฐพงศ์ แสงมณีย์ อาจารย์   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
531011034 เบญจรัส พุทธคริ้ง อาจารย์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
531011036 ปิยวรรณ เพชรประดับ อาจารย์   ศาลากลางจังหวัด (ที่ทำการปกครองจังหวัด) 
531011049 วีระ จรีทรัพย์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล 
531011630 ชัยรัตน์ ทองสีเขียว อาจารย์   Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort 
531011619 กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต อาจารย์   Banyan Tree Phuket 
531011024 ตนุภัทร พลคง อาจารย์   เทศบาลตำบลควนขนุน 
531011035 ประมุข สุขเกษม อาจารย์   กรมสรรพสามิต ภาคที่9 
531011054 สัญชัย เพ็ชรคงอ่อน อาจารย์   กรมสรรพสามิต ภาค9 
531011679 สกาวรัตน์ ถกแง่น อาจารย์   โรงแรม เดสติเนชั่น ป่าตอง โฮเต็ล แอนด์ สปา ( Destination Patong Hotel and Spa Phuket ) 
531011684 สุธาทิพย์ จันทร์เอียด อาจารย์   โรงแรม เดสติเนชั่น ป่าตอง โฮเต็ล แอนด์ สปา 
531011003 กุลธิดา เพ็ชรมาก อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอสะเดา 
531011007 จามจุรี ย้อยช่วง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำลสะกอม 
531011014 โชติมา ธรรมเจริญ อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
531011031 นวลจุฑา กาญจนภูมิ อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
531011043 รัตนาภรณ์ สองแก้ว อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
531011044 เรวดี จันทะโชติ อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
531011058 สุพรรษา มนตรี อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ 
531011061 เสาวลักษณ์ ฉูมิ อาจารย์   สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
531011066 อภิษฎา อร่ามเรือง อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ 
531011671 วรรณา อั้งกี่ อาจารย์   บริษัทซันนนี่ ทัวร์ 
531011027 ธนกร พุทธชาติ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
531011675 วัลลภา เขียวอุ้ย อาจารย์   Class Act Media Company Limited (The Phuket News) 
531071497 ฐานณัฎฐ์ รอดเนียม อาจารย์   บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาหาดใหญ่) 
531071088 อุษณีย์ รัตนะ อาจารย์   บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาหาดใหญ่)  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th