ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 263/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262[263] 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011017 ฐากูร ปุราวัฒนากุล อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
531011056 สินชัย รัตนวรรณ์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
531011461 ชิดชนก จันทรกรัด อาจารย์   โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 
531011464 ทิพวัลย์ สังข์บริสุทธิ์ อาจารย์   หาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเต็ล 
531011030 นฤมล วุ่นแก้ว อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน 
531011042 มารีหย๊ะ หมัดอะดั้ม อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลปริก 
531011069 อามีเนาะ แซโดร์ อาจารย์   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
531011070 อาอีฉ๊ะ บิลหัด อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลปริก 
531011501 อาทิตย์ พงศาวกุล อาจารย์   บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด 
521011419 อโณทัย หลงหล้า อาจารย์   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
531011467 ธิดารัตน์ บุษบงก์ไพฑูรย์ อาจารย์   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรษัทไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 
531011498 อรพินท์ แซ่ชิน อาจารย์   โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ 
531011466 ธัญชนก ศรีเทพ อาจารย์   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 
531011470 บัวแก้ว ขาวคง อาจารย์   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 
531011063 อนุสรา จงอ่อน อาจารย์   บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 
531011482 ลดาวรรณ์ หนูฤทธิ์ อาจารย์   โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
531011492 สุนันทา รักราวี อาจารย์   โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 
532021088 กมลทิพย์ ศรีนาค อาจารย์   บริษัทแลปไซน์เอนซ์ คอสเมซูติคอล( ไทยแลนด์ ) จำกัด 
531011452 กฤษณะ รัตนาจารย์ อาจารย์   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
531011485 วันดี แสงจันทร์ อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
531011488 สวนีย์ ไกรคุ้ม อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
531011748 วิสา แซ่ต่อง อาจารย์   โรงเรียนวิเชียรชม 
521011375 กาญจนา ไชยถาวร อาจารย์สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ 
521011415 สาวิตรี ทองชูช่วย อ.สุทธาสินี พรมแดน  โรงแรมบีพีแกรนทาวเวอร์ 
531011454 กิ่งแก้ว แซ่ว่อง อาจารย์   สหชัยแทรเวล แอนด์ เซอร์วิส 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th