ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 265/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264[265] 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011481 มารีน่า หมัดสอิ อาจารย์   บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด 
531011493 สุนิสา ดนยาเล๊ะ อาจารย์   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสนามบินหาดใหญ่ 
531011496 เสาวณีย์ นุวรรณ์ อาจารย์   Thai Airways International Public Co.,Ltd.(Pkt) 
541073015 มัลลิกา รัตนโชติ อาจารย์   ซีพี เฟรช์มาร์ท 
521071076 อรพรรณ สุวรรณะ อาจารย์   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด 
521011582 ชวัลวิชญ์ ท่าจีน อาจารย์   สายการบิน Austrian Airlined ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ ห้องT5-027b ชั้น 5 อาคารผู้โดยสารขาออก 
521011825 นราวดี เดิมราช อ.จตุพงค์ โมรา  Destination patong hotel & spa 
521011585 ซาเราะห์ เปาะแต อาจารย์   เชอราตัน กระบี่บีช รีสอร์ท 
521011611 ภานุชนาถ กันสถิตย์ อาจารย์   เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
521011618 ยุวรรณดา สำแดง อาจารย์   บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด 
521011626 วิรชา ฉ่ำสูงเนิน อาจารย์   BAGS Ground Services Co.,Ltd 
521011633 สิเรมอร ฤทธยานนท์ อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 
521011635 สุนิษา โจ้งบุตร อาจารย์   บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) 
521011645 ญาณัจฉรา ช่วยศรีนวล อาจารย์   CES. ENGINEERING & MAINTENANCE SERVICES CO.,LTD. 
521011646 อัจฉราพร กลิ่นสุข อาจารย์   Destination Patong Hotel and Spa 
521011827 ฮาซาน๊ะ รัตนทอง อาจารย์   Royal Jordanian Airlines 
521011578 กัญญาภัค ลิมป์พัฒนโสภณ อาจารย์   โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
521011579 งามพิศ โพนงาม อาจารย์   บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 
521011588 ณัฐวดี ช่วยเกิด อาจารย์   โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 
521011590 ทิพยาพร จงพล อาจารย์   โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท 
521011591 ธัญญลักษณ์ รัตนพันธ์ อาจารย์   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด 
521011598 นิศาชล ไชยณรงค์ อาจารย์   บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด 
521011606 ปุณณกา ไม้สังข์ อาจารย์   โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
521011607 ผ่องหล้า บุญโยดม อาจารย์   เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
521011608 พัลลภ สายใจ อาจารย์   บริษัท ภูเก็ตบูลเลทิน จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th