ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 267/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266[267] 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011603 ประดับ จิโน อาจารย์   บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 
521011610 ภัทรวดี ปานอ่อน อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2(ภูเก็ต)กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำราจท่องเที่ยว 
521011609 พิมพิศ จันทร์แก้ว อาจารย์   สายการบินไทยท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
521011592 นงลักษณ์ รักราม อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว2 (ภูเก็ต) กองกับกับการ5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 
521071283 กัตติกา ศศิธร อาจารย์   พีแอนด์ซีปิโตรเลียมประเทศไทย จำกัด 
521071291 ชลิดา พรมชาวเฉียง อาจารย์   ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเพชรเกษม 
521071308 พัชรา แก้วรัตน์ อาจารย์   พี แอนด์ ซี ปิโตเลียมจำกัด 
521011616 มาโนช หวันหมาน อาจารย์   การบินไทย สนามบินกระบี่ 
521011584 ชาลินี นวนสมศรี อาจารย์   โรงแรมรายาวดี 
521011595 นฤมล สุดถวิล อาจารย์   รายาปริ้นเซสทัวร์ 
521011600 บุศราทิพย์ หมวดอินทอง อาจารย์   รายาปริ้นเซสทัวร์ 
541073217 สุธิดา เพชรอินทร์ อาจารย์   บริษัทซีพีออล จำกัด (มหาชน) 
541073009 ธิดารัตน์ บรรเจิดเลิศ อาจารย์   ร้านซีพีเฟรชมาร์ท 
541073029 หทัยทิพย์ ขาวล้วน อาจารย์   ซีพีเฟรชมาร์ท 
521011643 อนุสรา ศรีสมบูรณ์ อาจารย์   ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 
521071082 กันดา มาศมาน อาจารย์    
541073222 อภิญญา สูหวาหลำ อาจารย์   ด่านศุลกากรสตูล 
521071320 ร่อกีบ๊ะ มุเก็ม อาจารย์   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลา 
541073180 กนกวรรณ แซ่ย่อง อาจารย์   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์ 
522021331 ภุมรินทร์ ดวงมณี อาจารย์   TSM hatchery 
521071316 มาลิก สมใจ อาจารย์   บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 
522021523 ซูฮายลา ดือราแม อาจารย์   บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร 2 ชั้น 25 
522021540 อาอีเสาะ กามา อาจารย์   บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทร 2 ชั้น 25 
521071099 เจะอิบรอฮิม เจะเตะ อาจารย์    
532021548 ศุภาศรี ทองคำอยู่ อาจารย์   บริษัทเบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จำกัด(มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th