ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 268/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267[268] 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
532021341 ชญานิศ แสงภักดี อาจารย์   บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 
521071486 จรินศักดิ์ อังโชติพันธุ์ อาจารย์    
521071530 วีระศักดิ์ บิลเส็ม อาจารย์    
521071053 วณิช สุวรรณทวี อาจารย์    
511011507 ดารารัตน์ คุณผล อาจารย์   เทศบาลตำบลพะวง 
522051234 ธนาดล ชูเลขา อาจารย์   บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด 
522051240 เบญจวรรณ พูลช่วย อาจารย์   บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด 
521011007 จักรพันธุ์ แซ่ลิ้ม อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
521011021 ณัฐพงษ์ ชนะพล อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
521071033 ปาริฉัตร สุจา อาจารย์   บ.ซีพีออลล์ จก. 
521011742 ศุภกานต์ ดวงสุวรรณ อาจารย์   บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
521011023 ธีรยุทธ สุจิตะพันธ์ อาจารย์   เทศบาลตำบลควนเนียง 
521011059 หฤษฎ์ หลีดินซุด อาจารย์   เทศบาลตำบลควนโดน 
521071371 ซารีปะห์ หะยีสะ อาจารย์   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
521011735 ยูไบยะห์ สะมาแอ อาจารย์   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
521011748 สุรวุธ นิธิวัฒนพงศ์ อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเทพา 
521011013 เจริญพร มโนเรศ อาจารย์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
521011271 อรรถพล แสงขาว อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
521011028 ปรมาภรณ์ แก้วสุข อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี 
521011031 ปิยณัฐ ดำนิ่ม อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
521011037 ไพรัตน์ พุ่มนุ่ม อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
521011052 ศิริพร แซ่ฮ้อ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
521011069 อุกฤษฏ์ สุวรรณรัตน์ อาจารย์   เทศบาลตำบลท่าช้าง 
521011077 คมสัน แซ่จั่น อาจารย์   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
521071298 ธารินทร์ กั่งเซ่ง อาจารย์   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th