ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 269/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268[269] 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011657 ธาลิตา เพชรมุณี อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา 
521011663 สิริมาศ ลิ่มสุวรรณ อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา 
521011664 สุธิมา ไชยมั่น อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา 
521071347 อัสนานต์ สงวนสิน อาจารย์   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 
521011717 จีราวัฒน์ ไชยศรี อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
522041118 อรุณฉัตร เพชรรัตน์ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
521011003 กัลยา หนูแดง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพฺธิ์ 
521011004 กานดา สานุรักษ์ อาจารย์   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง 
521011005 กานต์ปรียา คำทอง อาจารย์   โรงพยาบาลป่าตอง 
521011006 จริยา มาบัว อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมโตนด 
521011008 จันทร์จิรา จันทร์แจ่มศรี อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 
521011010 จิราภรณ์ ชูเรือง อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลผาจุก 
521011011 จิราภรณ์ อนุศิริ อาจารย์   บริษัท โรงแรมรายาบุรีป่าตอง จำกัด 
521011014 เจ๊ะรินดา เจ๊ะนุ อาจารย์   ที่ีว่าการอำเภอเมืองยะลา 
521011015 ชนาพร สุดจันทร์ อาจารย์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดหวัดสงขลา ศาลาการจังหวัดสงขลา ชั้น 4 
521011018 ชุติมา นกเพ็ชร์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
521011022 ดลนภา เสียงหล่อ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
521011024 นฤมล จันทระ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ 
521011026 เบญจวรรณ หมื่นพล อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ 
521011027 ปชภร เพ็ชรโสภล อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
521011030 ปาริชาติ สุวรรณโณ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก 
521011033 พงศ์พีระ คงตุก อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
521011036 พิรัญญา สาระวารี อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
521011038 ภัณฑิรา สุวรรณมณี อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
521011040 ภาสกร ทองเกลี้ยง อาจารย์   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th