ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 27/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26[27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011052 ภาณุวัฒน์ จิตจันทร์ ผศ.ศุกรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  ใบสมัคร
631011565 ชาลิฟ อาแว ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
631011054 มูฮำมัดฟิตตรี เจ๊ะแม ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมชลประทาน  ใบสมัคร
631011055 รูเฟีย ดอเลาะ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ใบสมัคร
631011568 อัจรา บิลหัด ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011576 อรณิชา รักสุวรรณ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค    ใบสมัคร
631011625 ฮาซาน๊ะ มูฮัมหมัด อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Singapore Airlines   ใบสมัคร
631011139 ศิรภัสสร หนูรัตน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  เทสโก้โลตัส สงขลา  ใบสมัคร
631011140 ศิริภา วาหะรักษ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
632021112 ศศิริประภา หนูมาก รองศาสตราจารย์ จอมภพ แววศักดิ์  ห้องปฏิบัติการณ์วิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
631011462 นูรฮีดายะห์ การี ุ่้ดร. แบร์ พิตต์พันธ์ุ  Andakira Hotel  ใบสมัคร
631071128 ปฏิภาณ นวลแก้ว อ.ธีรพร ทองขะโชค  เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631071395 ศศินา จันทมณี อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
631011507 สาวิตรี ช่วยสมบัติ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท เดอะทับแขกรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011002 ชนิกานต์ ยิ้มประเสริฐ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท พีซีเอส คาร์โก้ จำกัด  ใบสมัคร
631011522 โอเปก หัสภาค อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
631011012 บุษปรัชต์ ช่างเหล็ก ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  เทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
631011017 ภิญญดา พรหมมณี ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เดอะสเเน็คเวิลด์ จำกัด  ใบสมัคร
631011021 ลดาวัลย์ เจะแว ผศ.ทีปวิท พงษ์ไพบลูย์  บริษัท โนบอดี้ อีทส์ อโลน จำกัด  
631011025 วรรณนภา สุทธิมาศ อาจารย์ธีระ ราชาพล  เทศบาลตำบลท่ายาง  ใบสมัคร
631011026 วันวิสาข์ ปูนเสถียร ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด  ใบสมัคร
631011027 วิภูชนา ประพฤติดี ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011031 สิรภพ เอียดแก้ว ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Kanapot  ใบสมัคร
631011035 กิตตินันท์ ชูสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
632121054 พรนัชชา ทับทอง ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัทเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th