ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 270/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269[270] 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011041 มนัญชยา หมันหลัง อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี 
521011042 มลลดา วรรณศุกร์ อาจารย์   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (ส.ป.ก.สงขลา) 
521011043 มุนินทร์มาลย์ ตะเคียนทอง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
521011044 ยุพดี หนูสังข์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
521011045 รัชนก เรศประดิษฐ อาจารย์   ศาลากลางนครศรีธรรมราช 
521011047 รุ่งลาวรรณ อาชญาเสน อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
521011306 สิรภพ เอียดตรง อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง 
521011053 สตรีรัตน์ สองภพ อาจารย์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ชั้น4 
521011055 สุจิตรา ขาวสาย อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 
521011058 โสฬส ฟักทองผล อาจารย์   Le Meridien Phuket Beach Resort 
521011060 อโนชา พิจารณ์ อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)ชั้น2 
521011061 อภิชัย พรหมปลัด อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก 
521011062 อภิเดช ทองแดง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล 
521011064 อังคณา ไกรทอง อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลปริก 
521011065 อาภาภรณ์ ปลอดแก่นทอง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย 
521011066 อาภาภัทร สินเธาว์ อาจารย์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ศาสากลาง จังหวัด ชั้น4 
521011325 จุภารัตน์ เรืองอ่อน อาจารย์   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 
521011070 เอกรินทร์ เพ็ชรรักษ์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ 
521011084 ตัสนีม อะหวัง อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี 
521011659 พงศธร ธรรมยุติ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
521011660 พนิดา เก้าเอี้ยน อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
521011661 พาวุธ เพชรรัตน์ อาจารย์   เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 
521011665 สุวิมล เจือกโว้น อาจารย์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
521011668 เอกราช รุ่งเรือง อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)ชั้น2 
521011678 มูนา ดือเระ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th