ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 272/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271[272] 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011783 นภาพร วิทยพันธ์ อาจารย์   โรงเรียนสภาราชินี 
521011403 เมวิกา ช่วยบำรุง อาจารย์   โรงเรียนทับปุดวิทยา 
521011404 วรางค์คณา แก้วมณี อาจารย์   ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์ 
521011780 จุไรพรรณ เฟื่องฟุ้ง อาจารย์   ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
521011781 ชุติมา ลีลาชนะชัยพงษ์ อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
521011784 วิภาดา จันทรัตน์ อาจารย์   โรงแรม ลีการ์เด้น พลาซ่า 
521011785 เสฏฐิณี ทองรัตน์ อาจารย์   ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
521011373 กรัณต์ภัทร หอมอุทัย อาจารย์   โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
521011376 กุสุมา แซ่ซ่ำ อาจารย์   โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
521011383 ชุติมา ปั้นตะกั่ว อาจารย์   ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์ 
521011386 ณัฏฐมล เฉลิมสุขเจริญ อาจารย์   บริษัท ซี แอนด์ พี ทัวร์ จำกัด 
521011387 ดุสิตา อ่อนชื่นชม อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
521011390 นพมาศ สุวรรณสิงห์ อาจารย์   บจ.ไทยมอร์นิ่งซันทัวร์ 
521011391 นฤมล ดวงมุสิก อาจารย์   บริษัท ซี แอนด์ พี ทัวร์ จำกัด 
521011392 นัดดา เบราวนะกุล อาจารย์   โรงแรมนิวซีซั่น 
521011397 เบญจวรรณ รักเงิน อาจารย์   โรงเรียนพัทลุง 
521011402 มณีรัตน์ รักเพ็ชร์ อาจารย์   โรงแรมเดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
521011406 วันวิสา บุญมา อาจารย์   บริษัทมหาชนจำกัด การบินไทย หาดใหญ่ 
521011409 วิภาวี ใหม่ศิริ อาจารย์   โรงเรียนแจ้งวิทยา 
521011410 วิสุนี คงชุม อาจารย์   บจ.ไทยมอร์นิ่งซันทัวร์ 
521011414 สายน้ำผึ้ง ชินนาพันธ์ อาจารย์   โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 
521011417 สุนิษา มาลยาภรณ์ อาจารย์   โรงแรม ลีการ์เด้น พลาซ่า 
521011420 อดิศักดิ์ สายวารี อาจารย์   บริษัท ซี แอนด์ พี ทัวร์ จำกัด 
521011421 อรรัตน์ จิตต์สกูล อาจารย์   โรงแรมนิว ซีซั่น 
521011422 อรวดี รัตนะ อาจารย์   บริษัท เงือกทองทัวร์ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th