ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 274/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273[274] 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
501011012 ณ ภัทร คล้ายนาค นายอัศว์ศิริ ลาปีอี  เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
511011400 ปรมาพร เปรมชนานนท์ อาจารย์ชวเลิศ เทพประดิษฐ์  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 
501011025 แพรทิพย์ พรหมทัศน์ อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ 
511011414 รัศติญา โก๊ยดุลย์ อาจารย์พัชราภรณ์ นิลอุบล  บริษัทไทยลีคเลสคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
512021121 กิตติยา คงกุล อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคใต้ 
512021134 ณัฐชนก สุขพงษ์ อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
512021163 ภาณินี ช่วยมี อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
512021164 มานิต นพรัตน์ อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
522021448 ณัฐติยาภรณ์ เกตขาว ผศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง  สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
501011311 อัญธิกา เมืองรอด อาจารย์จตุพงค์ โมรา  บริษัทนำเที่ยว I-Phuket 
512051147 นิตยา ณ สุพรรณ์ ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงแรงรายาวดี 
512051154 ปิยพร รัตนมณี อ.ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงแรมรายาวดี 
511011605 สาริกา สนดี จตุพงค์ โมรา  สายการบิน นกแอร์ 
511011557 ดวงพร ห้วยลึก อ. จตุพงศ์ โมรา  โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต 
512051142 ชุติพงษ์ ประดับ อาจารย์   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051151 ปฐมพร ทานอุทิศ อาจารย์ ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051158 พงศ์ธร จ่ายวานิชย์ อาจารย์   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051166 ร้ฐกานต์ หล้ามะณี อาจารย์   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051157 พงศ์ชัย รัตนแก้วมณี อาจารย์   โรงแรมลีการ์เด้น พล่าซ่า 
512051163 มาร์โซ เจ๊ะอูมาร์ อาจารย์   โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 
512051174 ศิริชัย รัตนภรณ์ อาจารย์   โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่ 
522021134 มาเรียม อาแซ อาจารย์   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
522021166 อภิญญา สิงห์ฆาฬะ อาจารย์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ 
522021493 กรรณิการ์ เอ่งฉ้วน อาจารย์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ(สรบ.) 
522021494 กัณฑกรณ์ พานิช อาจารย์   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th