ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 276/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
[276] 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511011359 พิชญาพรรณ ด้วงเอียด อาจารย์   บริษัท หาดใหญ่ ซี แอนด์ พี ทัวร์ 
511011586 เมธิณี คงตำหนิ อาจารย์   โรงแรม แอ็คเซส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าร์ 
511011588 รุสลัน ดือเร๊ะ อาจารย์   โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท 
511011616 อลีฟ อับรู อาจารย์   โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท 
511011340 ปวีนันทร์ ทิพย์รอด อาจารย์   บริษัท หาดใหญ่ซีแอนด์พีทัวร์ 
511071363 จารุวรรณ ช่วยบำรุง อาจารย์   สำนักงานการค้าต่างประเทศ (เขต 2) หาดใหญ่ 
511071385 ธีรารัตน์ ธรรมรงค์ อาจารย์   ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ HUMAN Potential Development Center 
511071441 อนุพงศ์ กำบิล อาจารย์   Marubeni-Itochu Tubulars (Thailand) Ltd. 
511071350 กมลทิพย์ หยกสกุลรัตน์ อาจารย์   สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต2 หาดใหญ่ 
511011328 ชลชาติ นุกูลวุฒิโอภาส อาจารย์   โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า 
511011341 ณฐมน แซ่เล่า อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
511011348 ยูโซฟ มะลาเฮง อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
511011327 จันทรวิมล เชษฐเผ่าพันธ์ อาจารย์   โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 
511011344 ภัชรากรณ์ อ่อนแสง อาจารย์   โรงแรมออสการ์ พาเลส 
511011351 รัตนา นพวงศ์ อาจารย์   โรงแรมพาราเม้าส์ 
511011360 สุพรรษา บุญเรืองขาว อาจารย์   โรงแรมออสการ์พาเลส 
511071134 พัชรินทร์ ทวาสิโก อาจารย์   บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
511071183 สุพรรษา ดำเจริญศักดิ์ อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน 
511011579 ภาคภูมิ ลำภากร อาจารย์   KPN Award ชั้น 18 อาคาร เครพีเอ็นทาวเวอร์ 
511011043 วีรเชษฐ์ ชุมอักษร อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
511011049 สุชาดา ชูเชิด อาจารย์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุราษฎร์ธานี  
511011063 อิษฐ์ ไกรสิทธิ์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
511011355 ศักดา นิยมเดชา อาจารย์   เทศบาลตำบลบ่อตรุ 
511011001 กิตติพงษ์ จันทร์แก้ว อาจารย์   สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
511011005 จิรวรรณ นนทะพุทธ อาจารย์   สำนักงานอำเภอหาดใหญ่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th