ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 277/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276[277] 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511011007 จุฑารัตน์ ขวัญแก้ว อาจารย์   สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดสงขลา 
511011523 วรนุช ขวัญเกื้อ อาจารย์   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6 
511011012 ดารานาถ ดิษโส อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง 
511071430 สุดารัตน์ มุกดา อาจารย์   บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด  
511011015 ธงชัย ช่วยดำ อาจารย์   เทศบาลเมืองสะเดา 
511011020 บุญชัย พงศ์สวัสดิ์ อาจารย์   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
511011021 ปนัดดา พรหมสมบัติ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
511011022 ปัทมา ขวัญเพ็ชร อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ 
511011028 พงค์ศักดิ์ จ้ายกับรุ่ง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
511011029 พิชญ์วลี บุญชูช่วย อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
511011033 เพ็ญนภา ไชยภักดี อาจารย์   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
511011040 วัลภา ศักดิ์เปีย อาจารย์   สำนักงานอำเภอหาดใหญ่ 
511011041 วิกานดา คงชุม อาจารย์   สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
511011050 สุชาดา ประทุมวัลย์ อาจารย์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
511011053 สุภาพรรณ ศิริวัฒโน อาจารย์   สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
511011061 อาทิตตา หวันโส๊ะ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโกลก 
511011062 อำภาสินี เเสงมณี อาจารย์   สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 6 
501011220 สยุมพร หวังประโยชน์ อาจารย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1 
511011364 สุภาวรรณ สุขศรีเมือง อาจารย์   โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
511011393 ธัชพร แก้วชุม อาจารย์   สำนักงานอำเภอเมือง  
511071071 อภิสิทธิ์ จงไข่ อาจารย์   เทศบาลนครตรัง 
511011229 เขมภัสสร์ ทองสว่าง อาจารย์   เทศบาลตำบลบ่อตรุ 
511011241 นารีกุล ชูแย้ม อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอเทพา 
511011515 พิศมัย อุดม อาจารย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
511011521 ลุกมาน สาเมาะ อาจารย์   เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th