ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 278/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277[278] 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511011010 ช่อทิพย์ บุตรคง อาจารย์   เทศบาลตำบลโคกม่วง 
511011014 ทิวาวรรณ ก่อกิ้มเส้ง อาจารย์   เทศบาลตำบลควนเนียง 
511011017 นิอัลฟา นิแว อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบัน 
511011273 อภิชัย แซ่ลิ่ม อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
511011276 อานนท์ แสงชูทอง อาจารย์   สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพนม 
511011025 ปิยะวรรณ เอ่งฉ้วน อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
511011026 ปิยาภรณ์ เปล่งอรุณ อาจารย์   เทศบาลเมืองคอหงส์ 
511011542 อาริส ดารากัย อาจารย์   เทศบาลตำบลท่าช้าง 
511011543 อารีดัน หมาดมานัง อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
511011032 พุทธภูมิ คงมี อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอนาทวี 
511011035 ภูมิศักดิ์ ตูแวหมะ อาจารย์   เทศบาลนครสงขลา 
511011037 ยารีนา บือราเฮง อาจารย์   เทศบาลตำบลรือเสาะ 
511011038 รัชดาภรณ์ สุวรรณรัตน์ อาจารย์   เทศบาลเมืองสะเดา 
511011044 ศิริรักษ์ ธนังธีรพงษ์ อาจารย์   สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
511011300 ปนัฏฐา เอ่งฉ้วน อาจารย์   สำนักงานอำเภอเมือง 
511011047 สิงหา หยงสตาร์ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครตรัง 
511011051 สุดาพร อ่อนจุติ อาจารย์   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
511011056 เสฏฐุวฒิ คงสงค์ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
511011057 หนึ่งฤทัย แซ่โง้ว อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง 
511011058 หนึ่งฤทัย แซ่ส่อ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
511011059 อมรรัตน์ ลิ้มหยัด อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
511011316 สุกัญญา รัตนพันธ์ อาจารย์   เทศบาลตำบลโคกม่วง 
511011614 อภิญญา หมื่นเพชร อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต 
511011156 พอฝัน แหน่งสกุล อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
511081302 เอก แก้วกาญจน์ อาจารย์   เทศบาลนครสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th