ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 279/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278[279] 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511071159 วุมิชัย คงสุข อาจารย์   บริษัท เว็นทรัล รีเทล คอร์ปอรืเรชั่น จำกัด 
511011002 เกศวลี นพรัตน์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
511011004 จันทร์จิรา สะมะแอ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูล 
511011024 ปิยะพงษ์ บัวหยู อาจารย์   เทศบาลตำบลทะเลน้อย 
511011030 พิมพ์ขวัญ กาลานุสนธิ์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
511011048 สุกานดา สุระพงค์ อาจารย์   เทศบาลเมืองปากพูน 
511011060 อัจฉรา อุทรักษ์ อาจารย์   ศูนย์ประสานการช่วยผู้หญิงและเด็ก (มูลนิธฺเพื่อนหญิง) 
511011066 ฮัสนะ อะมอ อาจารย์   เทศบาลนครหาดใหญ่ 
511011325 กิตตินาถ อัตถะพันธุ์ อาจารย์   สายการบินไทยแอร์เอเซีย สาขาหาดใหญ่ 
511061156 ศุทธินี แก้วสกูล อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
511011295 นราศักดิ์ จินดามุณี อาจารย์   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สนามกีฬาติณสูลานนท์ 
531073211 ณภศกร ปานหมี อาจารย์   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
511011011 ณัชพล จินดาพล อาจารย์   เทศบาลตำบลเชิงทะเล  
511011016 ธิดารัตน์ นาคทอง อาจารย์   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
511011019 บัณฑิต แก้ววิเชียร อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน 
511011027 พงศธร บุญญวงศ์ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน 
511011585 มูนีร แลฮะ อาจารย์   สตูล วีไอพี แทรเวล 
511011587 รุสนี แวกะจิ อาจารย์   สตุล วีไอพี แทรแวล 
511011592 วรางคณา นามมนตรี อาจารย์   โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ 
511071559 สาวิตรี คงผอม อาจารย์   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
511011013 ทิพย์วรรณ แดงศรี อาจารย์   องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค 
511011556 ณัฐวัฒน์ เดือนฉาย อาจารย์   บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จก.(มหาชน) 
511011046 โศภิษฐ์ แสงหิรัญ อาจารย์   ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร 
511011558 ทิพยย์วรรณ จันทร์แก้ว อ.จตุพงค์ โมรา  โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ 
511011574 พรอุมา อุปพันธ์ อาจารย์   โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th