ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 280/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279[280] 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511011576 พัชรี ปีหล้า อาจารย์   Tour Phuket 
531073223 พรพิมล อินทร์จันทร์ อาจารย์   บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
511011571 ปิยนันท์ มิตสุวรรณ อาจารย์   โรงเเรมเลอเมอริเดียน 
511011582 มะสับบรี สาหวี อาจารย์   โรงแรมอ่าวนางออคิดรีสอร์ท 
511011596 วินัย สาเหล็ม อาจารย์   อ่าวนาง ออคิด รีสอร์ท 
511011598 วิภากุล บัวแก้ว อาจารย์   บริษัท อาดัง ซี แอดเวนเจอร์ ทัวร์ 
511011603 ศิริขวัญ พันธ์ฟอง อาจารย์   โรงแรม Access Resort & Villas 
511011608 สุกัญญา ปลอดทอง อาจารย์   โรงแรม Access Resort & villas 
511011610 สุธาสินี เฉลิมวงค์ อาจารย์   บริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน สถานี กระบี่ 
511011611 สุนีดา อาแวกือจิ อาจารย์   บริษัท อาดัง ซี แอดเวนเจอร์ ทัวร์  
511011615 อรทัย ทองดี อาจารย์   บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน 
511011621 อาภารณ์ เพ็ชรชนะ อาจารย์   โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีชรีสอร์ท (Le Meridien Phuket Beach Resort) 
511011003 ขนิษฐา ล่าดี้ อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
511011018 นูรีฮะ หมัดศิริ อาจารย์   สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ 
511011036 ยศวดี จันทรัตน์ อาจารย์   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 
511011052 สุพรรณี พลผอม อาจารย์   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
511011564 นาฏสุดา ทองเติม อาจารย์   โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
511011055 สุวิสา ทองช่วย อาจารย์   ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
511011545 กชกร ไทยสยาม อาจารย์   โรงแรม เลอเมอริเดียนภูเก็ตบีชรีสอร์ท 
511011553 ชลธิชา หมวดมะ อาจารย์   อ่าวนาง ออร์คิด รีสอร์ท 
511011554 ซัลวา สามะ อาจารย์   บริษัทอาดังซีแอดเวนเจอร์ทัวร์ 
511011566 นูรฮีดายู ตีมุง อาจารย์   บริษัท อาดัง ซี แอดเวนเจอร์ ทัวร์ 
511011567 นูรีซัน สือนิ อาจารย์   อ่าวนาง ออร์คิด รีสอร์ท 
511011573 พรทิพย์ โต๊ะโดย อาจารย์   อ่าวนาง ออร์คิด รีสอร์ท 
511011578 พัลลภา ใจบุญ อาจารย์   ท่าอากาศยานกระบี่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th