ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 283/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282[283] 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011730 พัชดา สุทธิสังข์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โรงพยาบาล)  ใบสมัคร
591011361 ทิพวรรณ ทองชื่น ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงเรียนสอนภาษา TLS สาขาเอกมัย  ใบสมัคร
591011391 อารีรัตน์ เขียวหลี พจนา เดชสถิตย์  มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น  ใบสมัคร
591011392 อิสรานันท์ แพเพชร พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  ใบสมัคร
591011165 สุพิชชา ศรีสาคร อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนนานาชาติอเมริกัน เพรพ  ใบสมัคร
601011553 ณัชชา ศรีทองไหม อาจารย์ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011049 กานชนก แก้วทอง ผศ.วรุตม์ นาฑี  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
601011565 นภัสวรรณ รัตนประทีป อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011055 ทรงพร แก้ววิชิต ผศ.วรุตม์ นาฑี  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ใบสมัคร
601011567 นริศา อบทอง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ตัวแทนบริษัทสายการบิน)  ใบสมัคร
601011569 นิอัสวาณี กอตอนิโล อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  ใบสมัคร
601011585 ปาณิศา จินดาวงษ์ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011074 วิลาพรรณ มณีประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์ นาฑี  กรมพัฒนาที่ดิน  ใบสมัคร
601011076 ศิริลักษณ์ เทือกทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์ นาฑี   บริษัท นูแมพ จำกัด  ใบสมัคร
601011590 พัณณิตา แก้วยอดทอง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
601011079 สุนิษา ช่วยพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์ นาฑี  บริษัท นูแมพ จำกัด  ใบสมัคร
601011593 พิชามญชุ์ สุวรรณวงศ์ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011082 อรุณรัตน์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์ นาฑี   กรมพัฒนาที่ดิน  ใบสมัคร
601071250 มัสนะห์ อับดุลฮานุง จารุมาศ เสน่หา  ออแกไนเซอร์หาดใหญ่ Talk of the town Organizer  ใบสมัคร
601011602 มูรนี ยีเจ๊ะแว อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ตัวแทนบริษัทสายการบิน)  ใบสมัคร
601011092 จุฑามณี สงมา อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  ฐานทัพเรือ สงขลา   ใบสมัคร
601011605 ยุรนันท์ สัวรัมย์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษศิริ  โรงเรียนนานาชาติอเมริกัน เพรพ   ใบสมัคร
601071258 วรัญญา แสงจันทร์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาสนามบินหาดใหญ่  ใบสมัคร
601071259 วริสรา บุญจันทร์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขา สนามบินหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011104 ณัฐรดา เฟื่องปัญญา อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th