ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 284/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283[284]

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011616 สุทธิดา โยวะรส อ. ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ตัวแทนบริษัทสายการบิน) 
601071269 อรยา มหันตมรรค อ.จารุมาศ เสน่หา  บ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จก.  ใบสมัคร
601071270 อังคณา ชนะเมือง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระบี่  ใบสมัคร
601011622 อรณิชา เดชอรัญ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ตัวแทนบริษัทสายการบิน)  ใบสมัคร
601011111 ธัญรดา มะเลโลหิต อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  เทสโก้โลตัส สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011112 ธัญสิริ แซ่หนา ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงแรมดุสิต ดีทู อ่าวนาง กระบี่  ใบสมัคร
601011627 อาดีละห์ ประดู่ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ตัวแทนบริษัทสายการบิน)  ใบสมัคร
601011117 บัดรีย๊ะห์ อุมา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011119 บุศราวดี จิระนิล อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011631 ไฮร์ริน บิลยะลา อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐสิริ  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (ตัวแทนบริษัทสายการบิน)  ใบสมัคร
601011120 ปนัดดา กั่วพานิช อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  ใบสมัคร
601011123 ปุณยวีร์ แก้วประสิทธิ์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011381 กฤษฏิ์ณัชชา ขุนศรีเจริญ อ.ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ใบสมัคร
601011131 ภควดี ภุชงค์สินธ์ อ.ดร นวิทย์ เอมเอก  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง  ใบสมัคร
601011392 ณัฐชยา พันธุเล่ง อาจารย์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011393 ณัฐชา สงเคราะห์ อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011144 ศศิปรียา แปะแนะ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
601011400 ทัตธน ชินพงษ์ อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
601011145 ศักรินทร์ วิประจง ดร.นวิทย์ เอมเอก  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สาขาตรัง  ใบสมัคร
601011153 สูไรดา อินทธนู การจัดการทรัพยากรมนุษย์  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
601011154 อนัญญา จาระโห อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก   บริษัทสยามคิทเช่นฟ้ดู โปรดักท์  ใบสมัคร
601011412 ปิยภาณี หนูนุ่น อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601011429 วิชชุดา ชูแท่น อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th