ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 29/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28[29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632021132 วีรพงศ์ สิทธิฤทธิ์ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Synerry Corporation (Thailand) Co., Ltd. 
632021135 อนุพงศ์ วันแรก อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  Customix Co., Ltd. 
631011481 พิชญาภัค ดวงแก้ว ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011493 มาญีดะฮ์ เพอสะและ ดร. แบร์ พิตต์พันธ์  โรงแรมอันดาคิรา  ใบสมัคร
621011416 ปรรณรัก คงพรม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล  ใบสมัคร
632121053 พณัฐดา มาช่วย ผศ. ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
632121057 ฟารีดา โปติล่ะ ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
632121070 อาฟีณี ยูนุ๊ ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท อาซันเซอร์วิส จำกัด 
631011105 ญาณากร แผ้วไพรี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานอัยการ ภาค9  ใบสมัคร
631071288 รอฮานี จูมะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรม ญันนะตีย์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
631011138 ศศิธร คงสมุทร ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ใบสมัคร
631011141 ศุภิสรา เต็งรัง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค+  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011142 ษมา ชูทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใบสมัคร
632051081 ไชยวัฒน์ เหตุหมัน อาจารย์สุธี อินทร์รักษา  บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด 
631011486 ฟาตีม๊ะ และดัม อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   Le Méridien Phuket Beach Resort  ใบสมัคร
632021160 พรวิษณุ มากนคร ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม จังหวัดสงขลา 
632121002 กนกวรรณ ศรีสม อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ เเดงมณี  CEO Factory Thailand จำกัด 
632121016 นิตินันต์ ชูประสิทธิ์ บริษัท อินดิโก้ โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด 
632121020 ภัทรธิดา จีระเกษม อาจารย์ ดร . ณัฐกาญจน์ เเดงมณี  CEO factory Thailand จำกัด 
632121025 สกุลดา อุสอีด บริษัท อินดิโก้ โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด 
632121026 สาวิตรี หนูเอียด อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ซีอีโอ แฟ็คตอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 
631071281 ภัทรภร ขวัญแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631011392 อนงค์นาถ องค์อาจ อ.ปิยธิดา คงวิมล  สถานีตำตรวจภูธรควนขนุน  ใบสมัคร
631011137 เวสารัช เพ็ชรสุวรรณ์ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด  ใบสมัคร
631011420 เกศสิริ หนูอุไร ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สถาบัน English Know How  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th