ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 3/242    
 1 2[3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071214 ปิ่นเพชร สอนไกรสิทธิ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
631071215 ปิยดา เวียงจันทร์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทช้อปปี้ ประเทศไทย จำกัด 
631071216 พัชญ์ฐิยาพร มากู่ อ.จารุาศ เสน่หา  บ.เพิ่มพูนโภคภัณฑ์ 
631071219 ภานุเดช หนูอุไร อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทหาดใหญ่สิริจำกัด 
631071222 ภูษณิศา สุขช่วย อ.จารุมาศ เสน่หา  MG LUXURY SONGKHLA เอ็มจีลักชูรี่ สงขลา (บางดาน) 
631071230 ศศิกาญณ์ มณีโสตร อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ทดสอบ 
622091013 ไปรษยานนท์ สังข์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท ชีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
621071108 จุฑามาศ เเสงกุดเรือ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จันทร์ศรี  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  ใบสมัคร
622091010 ณฐวรรษ มยะกุล ผศ. ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท เฟิร์สเม็ค จำกัด 
622091011 ธีรภัทร สุดชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท เฟิร์สเม็ค จำกัด 
622091006 วิภาวดี เรืองสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด 
621011568 พิริยา ฤทธิ์ตรีเนียม อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองยะลา  ใบสมัคร
622121013 สถิตาภรณ์ ศรีสุวะ อ. รัทรดา เทพประดิษฐ์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 
622121024 พันทการ ลาสาตร์ อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 
622121001 จิตติมา เผือกจีน อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  สหกรณ์โคนมพัทลุง 
622121002 ฐิติมา ช่อผูก อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต 
622121006 ปิยะรัตน์ วิงรัมย์ อ.ดร.รัทรดา เทพดิษฐ์  บริษัท สยามฟรุ๊ตการ์เด้น จำกัด 
622121007 พรพิมล วัชนะ อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัทแมนเอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
622121010 ศศิกานต์ จิตบรรจง อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด 
622121014 สมใจ สุรญาณณ์ อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด 
622121015 สิริมา ศรีพลอย อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต 
622121016 สุดาพร เจริญฤทธิ์ อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
622121017 สุดาพร สุวมาตร อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
622121022 อารียา ดุหลำยะแม ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
622121027 ญาติกานต์ เต็มศรี อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท สยามฟรุ๊ตการ์เด้น จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th