ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 32/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31[32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011146 อัมพิกา เพชรสุวรรณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
632051100 ศศิกานต์ วงศ์มุสา อาจารย์ สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ซี เวลท์ โฟเซ่น ฟู้ด จำกัด  ใบสมัคร
631011484 เพกา แก้วอำพร ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  The Cliff Lipe  ใบสมัคร
631011490 มธุรดา แซ่หลี ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  The Cliff Lipe  ใบสมัคร
631011577 อริสา ศิริเลิศ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011081 วิศรุต โพธิ์บัติ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
631011089 อรรถสิทธิ์ แก้วสุวรรณ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลตำบลทุ่งลาน  ใบสมัคร
631011111 ธนากร เพ็ชรสุวรรณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011634 รัตนากร หวานพร้อม อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011573 ศิรดา ถิระรัตน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011575 สิริยากร ป้องกันภัย ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ใบสมัคร
632051114 ฮุสนา หลีเส็น อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  ใบสมัคร
631011097 จิณณวัตร ชูเรืองสุข ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
631011101 ชญาดา ชีนารักษ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Anantara Chiang Mai Resort   ใบสมัคร
631011114 นภสร ซ่วนยุก ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด  ใบสมัคร
631011115 นรีกานต์ กองสวัสดิ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด  ใบสมัคร
631011119 ปิยธิดา แก้วเล็ก ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Courtyard by Marriott Phuket Town  ใบสมัคร
631011122 พินิจนันท์ เสนขวัญแก้ว อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมอมารี ภูเก็ต  ใบสมัคร
631011145 อัจฉริยา มหาสวัสดิ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด  ใบสมัคร
631011149 อารีย์ จาริยะ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลมหาราช  ใบสมัคร
631011477 ฝาติฮะห์ หวันปรัตน์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  The Six Senses Yao Noi  ใบสมัคร
631011063 จิรศักดิ์ สุวรรณชาตรี อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  ใบสมัคร
632051215 ซาบีน่า หวันดาเยาะห์ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
632051222 นูรีซา แบการี อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ซีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  ใบสมัคร
631011099 จุฑามาศ สำราญศรี ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th