ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 34/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33[34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632051077 คมชาญ อุปัญญ์ สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัทศรีตรังโกลฟส์  ใบสมัคร
632021158 ปิ่นฟ้า ชูโชติ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ 
631011574 สาฝาเร๊าะ เล่งกูล ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011065 เจนจิรา เจริญ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองคลองแห  ใบสมัคร
632051227 นัซรีน เวาะผา อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา   
631011633 ภัคนันท์ ชื่นจิตชม อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ด่านศุลกากร  ใบสมัคร
611011396 ปาณิสา คงมี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา   ใบสมัคร
631011403 นูรซัยตน หมะหมุ ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011408 วิลันดา ใบสะเม๊าะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011058 กฤษกร ตันหุน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่  ใบสมัคร
631011092 นายอิทธิพล เพชรสินลา อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง  ใบสมัคร
631011402 นูรซัมซี เจ๊ะตีแม ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011636 ศันสนีย์ จรจะนะ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011428 ซิลมีย์ อาแวและ อ.ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท เดอะทับแขกรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011407 วิชุดา เวชกะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
631071346 วีรดา ชนะภัย ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
631011513 อักษราภัค แก้วแท้ อาจารย์แบร์ พิตต์พันธุ์  Twinpalms Phuket Resort  ใบสมัคร
631011642 พิยดา มามุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาเเลบิง  ไอด้า เวิลด์ ทัวร์  ใบสมัคร
631011401 นรมน อนุสาร ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
631011410 สุริยา บินสะอาด ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ATK Garden Hills Hotel  ใบสมัคร
632051088 นลินี มาสิก อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  ใบสมัคร
632021154 ธัญชนก สวัสดิกูล ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม จังหวัดกระบี่ 
632021157 ปภาวดี ปานเกื้อ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 
632021163 เรวดี สกาวรรณ์ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 
632021168 อภัสรา เสนสาย ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th