ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 35/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34[35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011462 พรชนก รัตติยาวงศ์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
621011468 มุกธิตา พุทธกูล อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนสะเดา   ใบสมัคร
621011472 ศศิพิมพ์ เกลี้ยงทอง ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนแจ้งวิทยา  ใบสมัคร
621011474 สุกัญญา ขุนพล อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
621011477 สุภัทรา สุวรรณมณี อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
621011478 สุภาวรรณ อรุโณทัย อ.ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011484 กิตติพันธ์ บางกรัก ปิยธิดา คงวิมล   บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
621011490 ศุภวิชญ์ คงเหล่ อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหวังดี  ใบสมัคร
621011579 รัชฎาพร ผอมขำ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011469 วนิสา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ใบสมัคร
621011488 เมธี ทองพูน อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  ใบสมัคร
621011444 กุลธิดา นารินรักษ์ อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ใบสมัคร
621071362 จิรวัชร สังบูรณ์ อ.ดร.สุธีย์ โง้วสิริ  บริษัท เรารักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด  ใบสมัคร
621071349 อภิชญา เลกากาญจน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   SR COMTECH เอส อาร์ คอมเทค  ใบสมัคร
621071338 สวยนะห์ มาตู อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา  ใบสมัคร
621011578 รสลิน ขุนทิพย์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
190020111 นริศรา ปราบพาลา ดร. สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
621011637 อัมรินทร์ จันทร์แก้วเดช อาจารย์ ดร. ศุภานัน  พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621071305 ฐิตินนท์ แซ่ตั้ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร สาขาเบตง  ใบสมัคร
621071310 นริศรา ปราบพาลา ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
621011657 โยศิตา รัตนพันธ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621071507 สุขิตา เพชรสุวรรณ อาจารย์สุธี โง้วสิริ  ร้านอาหารบ้านคุณชาย  ใบสมัคร
621071328 รัตน์ดาวัลย์ อนุภาพ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)  ใบสมัคร
621011534 ณัฐวิภา ไชยถาวร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  อ่าวนางบุรี รีสอร์ท  ใบสมัคร
621071320 พิชญ์สินี เกิดขุมทอง ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th