ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 35/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34[35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011072 ธัญรดี นาคบรรพต อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011075 พิมพ์ลภัส ทรศัพย์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011076 ฟิตรี กะเตะ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
631011077 ภัทรวดี ศรีน้อย อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011084 สกาวรัตน์ หมาดเส็น อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
631011085 สุทิวัส บุญพรม ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์  ใบสมัคร
631011088 อรทัย เล็กกุล อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ศาลจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011412 อารีซาร์ เจะมิง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัททัวร์ Take care Travel and Tour  ใบสมัคร
631071322 จุฑารัตน์ พนารินทร์ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
632051083 ธนภัทร เหตุหมัน อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง  ใบสมัคร
631011059 กษิดิ์เดช จอกทอง อ.ดร อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง  ใบสมัคร
631011060 เกษมศรี หนูรักษ์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011064 จิราวรรณ แก้วนวล อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครอบจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 (หลังใหม่)  ใบสมัคร
631011071 ธนพร จันทร์โสม อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอหลังสวน  ใบสมัคร
631011607 ยันนาตูฟิดาวส์ มามะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัททัวร์ Take care Travel and Tour  ใบสมัคร
631011609 กิตติพจน์ อารยะญาณ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงเรียนจุลสมัย  ใบสมัคร
631011615 นุตประวีณ์ เสนอินทร์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Mandarava Resort and Spa  ใบสมัคร
631011409 สุธาวัลย์ พันหาบ ผศ. มูหำหมัด สาแลบิง  โรงแรมสยามออเรียนทัล  ใบสมัคร
631011569 รัตนภรณ์ ชูชุม อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 (หลังใหม่)  ใบสมัคร
631011069 ดาราพร หนูแก้ว อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา2  ใบสมัคร
631011429 ซุลฟาร์ บากาเด็ง ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  สถาบัน English Know How  ใบสมัคร
631011438 ณัฏฐณิชา ไชยวรณ์ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
601011703 ฟาดิล สาหรี ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล  เทศบาลตำบลคลองขุด 
631011506 สาลินี แซ่อุ้ย อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011512 อวิกา โอมณี อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทีฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th