ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 37/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36[37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632021164 วิรัลยา ชูแก้ว ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 
631011511 อรจิรา วงศ์ประสิทธิ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Phuket Merriott Resort & Spa Merlin Beach  ใบสมัคร
632021184 อาริตา เส็นดากัน ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง   บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด 
631011624 ฮัมดีย์ จิใจ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท Conntrak Catering Thailand Co., Ltd.   ใบสมัคร
631011471 ปลื้มชนก จันทร์คง อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  AOT-บริษัทท่าอากาศยานไทย สนามบินนานาชาติภูเก็ต  ใบสมัคร
621011668 ศราวุธ ศรีชัย ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  คามาลายา เกาะสมุย (บริษัท คามาลายา จำกัด)  ใบสมัคร
631011427 ชิษณุพงศ์ วงศ์รักษา อ.ดร.แบร์ พิทพันธุ์  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด  ใบสมัคร
631011468 ปรเมศวร์ คดีพิศาล อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด  ใบสมัคร
631011271 นภัสสร บูชิตพงศธร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach   ใบสมัคร
631011276 มิ่งขวัญ หัสสาคร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาน  ใบสมัคร
631011287 หทัยภัทร โสภณรัตน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท พีอาร์อินเตอร์เคม จำกัด  
631011593 ขนิษฐา ศรีจันทร์ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Railay Phutawan Resort  ใบสมัคร
631011596 วริศรา หนูคงแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Paradox Resort Phuket  ใบสมัคร
621011015 สุทธิกานต์ รักดำ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Ozo Phuket  ใบสมัคร
631011260 กรพิน สระกอบแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ    ใบสมัคร
631011262 จันทิมา ช่างทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา (ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
631011264 จิราพัชร ยวลแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท  ใบสมัคร
631011267 ญาดา นิลพัฒน์สกุล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมThe Ritz Carlton   ใบสมัคร
631011270 ธมลวรรณ ดำทองเสน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พานิช    ใบสมัคร
621011658 วรรณดี พรหมม่วง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  คามาลายา เกาะสมุย  ใบสมัคร
631011277 รัชนีกร สุวรรณวงศ์มาลี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ    ใบสมัคร
631011280 วัชริศ องอาจ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมญันนะตีย์  ใบสมัคร
631011281 สลิลทิพย์ ทองดี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา (ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
631011282 สิริวิมล สินจรูญศักดิ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวตรัง-พัทลุง  ใบสมัคร
631011283 สุนิสา ซุ่นพงศ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ( โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท )   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th