ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 38/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37[38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011593 โสภิดา นิธิพรเดชะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621071504 พิสินี พิสุทธิ์ชลธี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla  ใบสมัคร
621011613 ชัชวัฒน์ ปานรังษี อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนแจ้งวิทยา  ใบสมัคร
621011628 มัสการ หิรัญสาลี อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนแจ้งวิทยา  ใบสมัคร
621011634 สุเมธ รอดผล อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  อ่าวนางบุรี รีสอร์ท  ใบสมัคร
621071330 ลักขณาวดี บำรุงภักดิ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่  ใบสมัคร
621071352 อาทิตยา ร่าหนิ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   บริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด  ใบสมัคร
621011516 กรกนก ละอองเทพ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Bloomsbury Internationnal School (โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011551 นูรเดียนา เจ๊ะแว อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
621011555 บัวหลวง จุติประภาค อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด   ใบสมัคร
621011576 มาลินี ปานเมือง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  OLC Open Learning Centre Songkhla  ใบสมัคร
621011592 สุภาวดี รัชนีย์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  IDEA I speak School  ใบสมัคร
621011600 อภิชญา บรรจง อ.ดร.ศุภนัน พรหมมมาก  Universiti Teknologi MARA (UiTM)  ใบสมัคร
621011608 ฮายาตี กามาจิ อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6  ใบสมัคร
621011609 กษิดิ์เดช ภาคยานุวัติ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ (Southern International School, Hat Yai)  ใบสมัคร
621011619 ธนากร จันทร์สุด อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621011620 ธราดล รัตนสุภา อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ (Southern International School, Hat Yai)  ใบสมัคร
621011621 ธันยาณัฐ นาคพันธุ์ชีวัน อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621011622 ธีร์ธวัช บุญยัง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621011625 ปุณยวีร์ พิบูลย์ อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  The Bed Vacation Songkhla Hotel  ใบสมัคร
621011633 วิศรุต หลีกภัย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
621071377 สรภัทร์ บุญช่วย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
621011521 คฑามาศ มาตรักษา อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต  ใบสมัคร
621011531 ญาธิดา ด้วงหวัง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011535 ณิชกานต์ เล็บกะเต็บ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th