ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 39/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38[39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632091014 สราวุธ ชลธี ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท พีบี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
632091015 สหรัฐ รักจิตร์ ผศ.ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   
632091017 สุพิชชา พรหมทอง อาจารย์ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์  บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จำกัด 
632091019 หะนีซ หรีมโต๊ะสัน ผศ.ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   
632091022 อานัส เจะโซะ เริงวุฒ   
631011291 กฤตินี แสงแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Insight Entertainment  ใบสมัคร
631011302 นภัสวรรณ โศธิวัฒน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทนฤธี คอนซัลติ้ง จำกัด  ใบสมัคร
631011304 นุธามาส เพชรสวี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Insight Entertainment  ใบสมัคร
631011308 ฤทัยกานต์ แจ้งสามสี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทนฤธี คอนซัลติ้ง จำกัด  ใบสมัคร
631011595 นฤภร คติสมสกุล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท หาดใหญ่ วาไรตี้ ทัวร์  ใบสมัคร
631011598 อนุธิดา สงช่วย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท Thai Legal Consulting (Thailand)  ใบสมัคร
631011261 จตุพล จันทร์มล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่  ใบสมัคร
631011269 ณัฐธิดา แซ่อุ่ย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Buri Sriphu Hotel & Convention Centre  ใบสมัคร
631011273 ปุญญพัฒน์ บุญยัง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่  ใบสมัคร
631011297 ชญานิน พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  M & R Tours  ใบสมัคร
631011423 ฉัตรชัย ระเมาะ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต   ใบสมัคร
631011263 จิราพร วงศ์เล็ก อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Railay Phutawan Resort  ใบสมัคร
631011285 สุภาภรณ์ หงษ์ทอง อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Pullman Phuket Arcadia Naitorn  ใบสมัคร
631011316 อคัมย์สิริ ดาษพันธ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง  ใบสมัคร
631011299 ณิศวรา บุญฤทธิ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร
631011464 บัวชมพู ก้อนทอง อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011288 เหมะวดี ตนุพันธ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานดอนเมือง Donmueang Tourist Police อาคาร 1 ชั้น 1  ใบสมัคร
621011642 กัญญ์วรา จินดาประเสริฐ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621011669 อัษฎากรณ์ รักจุ้ย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011494 โมกข์ ผอมเส้ง ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท แอลที เท็กซ์โนวา จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th