ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 40/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39[40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011659 วริดา สามารถดี อาจารย์ ดร.เเบร์ พิตต์พันธุ์  Railay Bay Resort & Spa  ใบสมัคร
631011300 ทิภากรณ์ หลักแหลม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิSuvarnabhumi Airport Tourist Police  ใบสมัคร
631011508 สิทธิกร ชูเชิด อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011303 นิชานาถ ยอดใย ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานดอนเมือง Donmueang Tourist Police อาคาร 1 ชั้น 1  ใบสมัคร
631011456 นาฐ์ดียา ล่านุ้ย อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011542 ปวริศา สกนธวุฒิ อ.ดร.ปัทมา ดีลิ่น  โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท   ใบสมัคร
621011649 โซไรดา มักตาร์ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Railay Bay Resort & Spa  ใบสมัคร
621011660 วลัยกร ดวงเกิด อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  University Malaysia Perlis   ใบสมัคร
631011294 กุลภัสสร์ ภัทรชนม์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
631011474 ปัณฑิตา สุวรรณโณ อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
631011459 นุชฎา สงศรี ภาษาอังกฤษ    ใบสมัคร
631011600 อารีฟะฮ์ สะแอ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   Al Meroz Hotel Bangkok  ใบสมัคร
631011292 กัญญารัตน์ หมุกแก้ว อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงเรียนสตรีทุ่งสง  ใบสมัคร
631011301 ธัญชนก บุญโยดม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิ  ใบสมัคร
621011666 แอมมี่ หีมมิหน๊ะ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงแรมพูลแมนภูเก็ตพันวาบีชรีสอร์ท  ใบสมัคร
631011426 ชัยสิทธิ์ คงเรือง อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต  ใบสมัคร
631011498 โรซนี หมัดหมัน อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท Conntrak Catering Thailand Co., Ltd.  ใบสมัคร
631011448 ธันย์ชนก หนูช่วย ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011661 สุไรดา เง๊าะ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Emirates Phuket   ใบสมัคร
631011314 ศิรประภา ศรีรุจี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   ใบสมัคร
631011611 ชนากานต์ ชวดชุม อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011612 ชรินทรา กองคูณ อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011510 สุภาพร รัสปะ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011458 นิลยา หิรัญพันธุ์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
631011476 ผกามาศ หนูมาก อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th