ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 41/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40[41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011458 นิลยา หิรัญพันธุ์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
631011476 ผกามาศ หนูมาก อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011641 กนกวิภักดิ์ ไชยมณี ดร. ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
631011479 พรลภัส แก้ววิเชียร อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
631011488 ภัทรานิษฐ์ อาษา อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
631011293 กันต์ฤทัย สังข์ขาว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket Marriott Resort & Spa,Merlin Beach  ใบสมัคร
631011445 ทรรศนีย์ บุญสวัสดิ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
631011480 พิชญา สรรเสริญ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Krabi  ใบสมัคร
631011313 วุฒินันต์ แก้วแก่นเพชร อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket Marriott Resort & Spa,Merlin Beach  ใบสมัคร
631011599 อภิญญา พลพระ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  InterContinental Phuket Resort  ใบสมัคร
631011482 พินทุสร สืบกระพันธ์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด   ใบสมัคร
631011306 พจนี เพ็ชรสุวรรณโน อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach  ใบสมัคร
631011310 วณิชยา สว่างพงศ์ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Thai Lion Air   ใบสมัคร
631011425 ฉัตรศิริ เศวตสุทธิสิริกุล อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
621011665 อารียา หมาดทิ้ง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011646 ชลลดา รัตนพันธ์ อาจารย์ ดร .ศุภานัน พรหมมาก  The SIS Kata,Phuket  ใบสมัคร
631011457 นาตาชา ละบิลา ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 
631011483 พิมพ์วรีย์ ศรีวุ่น อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Varana Hotel Krabi  ใบสมัคร
631011487 ภัณฑิรา หนูเล็ก อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
631011413 กชวรรณ ช่วยสถิตย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011416 กองกาญจน์ ปิลกะพันธ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011440 ณัฐพร บัวศรีแก้ว ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011470 ปรีดิ์ญากุล แสงจันทร์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต  ใบสมัคร
631011478 พรรณ์ณิภา ปัญสุภารักษ์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Hyatt Regency Phuket Resort   ใบสมัคร
631011492 มัลลิกา เมฆมูสิก ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Hyatt Regency Phuket Resort  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th