ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 43/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42[43] 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071278 ธนาธิป แก้วถาวร อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071279 ธัญพิสิษฐ์ นคราวงศ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานขาย EZIO ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071280 นพปฎล ชาติธรรมวงศ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อารินทร์ครีม จำกัด  ใบสมัคร
621071281 นิติกร ศรีสุวรรณ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
621071282 นิติภูมิ ศรีวิโรจน์ อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร   SHAN Villas Sukhumvit  ใบสมัคร
621071283 ปราบดา เพชรสงคราม อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานขาย EZIO ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071284 ฟิตรี รอนิง อ.จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด  ใบสมัคร
621071285 ฤทธิรงค์ ช่วยป้อง อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621071287 วิวัตร์ เพชรรัตน์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
621071288 ศิรสิทธิ์ หนูทิพย์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เรือนไหมปั้นหยา  ใบสมัคร
621071290 สาธิต เลิศเดชะ อ.จารุมาศ เสน่หา  อีซูซุสงขลา(บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาสิงหนคร)  ใบสมัคร
621071291 อยุธยา ไชยศรี อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071292 อลงกต ไชยแก้ว อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
621071293 อาดีลัน อูมูดี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บจก. ดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควีปเม้น  ใบสมัคร
621071294 อุกกฤษฏ์ เบ็ญนุ้ย อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071295 ฮัซมาน ยาหยาหมัน อาจารย์ จารุมาศ สเน่หา  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ กำจัด  ใบสมัคร
611011018 ณัฐณิชา พละวัตร อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  ใบสมัคร
612021016 นิติพัฒน์ ม่วงพุ่ม อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 
612021025 แพรวไพลิน อินทวงศ์ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  
611011015 ชวกร เชื้อบ้านเกาะ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612051220 นูรอัยนี่ เกปัน อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
612051245 สุไรยา สุกเส็ม อ.สุธีร์ อินทร์รักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
612041039 สุดารัตน์ สมทอง อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีส  สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง 
612041040 สุธากร สงเกตุ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง 
612041042 อนิรุทร์ เชื้อเขตกิจ อาจารย์ ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th