ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 46/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45[46] 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622121015 สิริมา ศรีพลอย อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต 
622121016 สุดาพร เจริญฤทธิ์ อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
622121017 สุดาพร สุวมาตร อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
622121022 อารียา ดุหลำยะแม ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
622121027 ญาติกานต์ เต็มศรี อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท สยามฟรุ๊ตการ์เด้น จำกัด 
622091001 กนกวรรณ ขุนดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด 
622091007 สุณัฐชา ชุมภูแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด 
622121008 พิมพ์ชนก บัวหนู อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
622121018 สุนิษา สงไตรรัตน์ อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
622121019 สุรัมภา จิตรอักษร อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์   อุตสจังหวัดนครศรีธรรมราช 
622021090 อาทิตยา รอดไทย ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ใบสมัคร
622021091 อารยา ช่วยปาน ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ใบสมัคร
621081309 ฮารีซา อีลา ผ.ศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล   กองนิติการ(ทนายความ) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   ใบสมัคร
612091002 กัญญาณัฐ สงรอด อาจารย์ ดร.ธวัช ชูชิต  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
622041063 ปัณณธร ศรีใส อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ้ม  สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด 
622041054 อิงอร อินเอียด อ.ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม   
622041095 ชญานิน ปักษีสิงห์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มขลุง จ.จันทบุรี 
622041041 ฟาฏอน อาแว ดร.ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
622041043 ภัทรภรณ์ ทองผึ้ง อาจารย์ ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
622041059 ชินวัฒน์ ศรีพลราช อาจารย์ ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  การยางแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง  
622041062 ปวริศร วาทีตรง อาจารย์ ดร. ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม  การยางแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง  
622041036 เนติกา คุ้มไพรันต์ ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
622041049 ศิริธร ปลอดกรรม 0897402858  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
621011353 นินัสริน สุไลมาน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
622041053 อาเดีย ปาโละ ดร.ศักดิ์อนัน แซ่ลิ่ม  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th