ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 47/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46[47] 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622041110 เพ็ญนภา อนันตาภรณ์ เสาวณีย์ เล็กบางพง   สำนักงานเกษตรจังหวัด สงขลา 
622041027 กัลยรัตน์ แสงเงิน อาจารย์ เสาวณีย์ เล็กบางพง   สำนักงานเกษตรจังหวัด สงขลา 
622041032 ธรียา ลายทิพย์ อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ เเซ่ลิ่ม  สำนักงานเเกษตรอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 
622041042 ภัคสุดา คุ้มกุมาร อ.ดร.ศักดิ์อนันต์ เเซ่ลิ่ม   
622091009 กนกพล รอดบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด 
622091016 รุสลาน ดินเตบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด 
622041026 กัญญารัตน์ โทขันธ์ ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  บริษัท ไบโอแอ๊กซ์เซล จำกัด 
622041050 สิริวรรณ ทรัพย์นอง ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  บริษัท ไบโอแอ๊กซ์เซล จำกัด 
622041037 เบญจมาศ หาปัญณะ ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
622041048 ศิรประภา พานรอง ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
622041035 นูรมา อุเซ็ง อ.เสาวณีย์ เล็กบางพง  สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
622021152 สุชานาฎ สุขลิ้ม ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์  บจก. เอ็นเตอร์ไพรส์คอมพิวติ้งเซอร์วิส (ประเทศไทย)  ใบสมัคร
622081075 รัตนชัย อัญชะลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
622081024 เนตรกมล หมัดสุวรรณ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
622081029 มัสยานันท์ ทองขาว ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ   ใบสมัคร
622081031 รัชดาภรณ์ มุณีแนม ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลภาษีอากรกลาง   ใบสมัคร
621081098 นัทดา วิชา ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
622081035 วิภาดา สังข์ทองจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
622081040 สิรามล คงใหม่ เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานทนายความ โกสิทธิ์ บุญมณี   ใบสมัคร
622081042 สุชาดา โปจีน ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานร่อนพิบูลย์ทนายความ  ใบสมัคร
622081044 สุวีรา ประเสริฐสายสิทธิ์ ผศ. เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลอุทธรณ์ภาค 9  ใบสมัคร
622081045 หฤทัย เหมเเดง ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงาน สุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ ทนายความ   ใบสมัคร
622081051 กีรติ กียะ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
622081053 ชินวัตร หอยบาง ผศ.ศาสาตราจารย์ เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานทนายความโอฬาร กุลวิจิตร   ใบสมัคร
622081083 ศุรเพชร พิชัยยุทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์   สำนักงานอัยการภาค 9   ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th