ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 47/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46[47] 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612021153 พีรวิชญ์ เสริมศักดิ์วรกุล ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  โรงพยาบาลป่าตอง 
612021159 อดิศร จำนงค์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  โรงพยาบาลป่าตอง 
611071524 ภูริณัฐ กลิ่นหอม บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารออมสิน สาขาสนามกีฬาตรัง 
612021131 โชติรส คชเชนทร์ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
611011555 กวีวัฒน์ ศิวะนารถวงศ์ อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  The People Online Publisher  ใบสมัคร
611011574 ชนาภัทร ซัดเด อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  The Ritz-Carlton Koh Samui  ใบสมัคร
612021152 ปฐวี ศรีประสม ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 
611081095 ชัยชนะ มากแก้ว สนัน ยามา เจริญ   
612021173 สุฑาวดี ปลองคีรี ผศ.ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ 
611011557 กัลยรัตน์ ยิ้มย่อง อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  SME Shipping Co., Ltd  ใบสมัคร
611011140 นริศรา บุญศรี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071349 อมราพร ตรีอำนรรค จารุมาศ เสน่หา  เกี้ยนเฮง วัสดุก่อสร้าง หาดใหญ่  ใบสมัคร
611011624 ไฟรูลรีซัล ยูโซ๊ะ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
601011301 ปิยะรัตน์ ไชยมุณี ดร.สุธาสินี พรมแดน  บ้านหาดงามบูติค รีสอร์ท แอนด์ วิลลา  ใบสมัคร
601011031 ราชัน ไพรบึง ผศ.ดร.ธเนส ยุคันตวนิชชัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011469 อลิสา โฉมเรือง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท มุกดา สปา จำกัด  ใบสมัคร
611011097 ปิยฉัตร สามารถ ผศ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011103 มุสเซาฟิรซ์ มะเกะ ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011671 จุฬาทิพย์ เลิศจิตวิกุล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จำกัด   ใบสมัคร
611011466 โสธิดา สมหวัง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง  ใบสมัคร
612021133 ณัฐวุฒิ เหล็มเจริญ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
611011471 อารีนา เจะหลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัช สมชนะกิจ   
612021197 วีรพล หมานหยะ อ.ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง  ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
611011022 ธีรภัทร เอียดกลาย อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  หจก.เจมส์สหยางยนต์เเอนด์เซอร์วิส  ใบสมัคร
611011032 สหัสวรรษ สินธนบดี ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล  บ.โชว์ไร้ขีด จก.  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th