ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 50/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49[50]
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621081274 อรวรรณ แก้วเสน ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621081285 อัญมณี เจริญกิจ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  ใบสมัคร
621081289 อาซีย๊ะ แวจือแร ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวงสงขลา  ใบสมัคร
621081299 อาราญา มรรคคงคา ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานพินิจคุ้มครองเด็ก สงขลา  ใบสมัคร
621081319 กิตติพัฒน์ นพวงศ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081322 คงกฤช เพ็ชรสุวรรณ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
621081323 คณิน วิบูลย์พันธ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท ริสกีกฎหมายเเละธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
622081004 กฤตพร ทิพศรี ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลจังหวัดทุ่งสง  ใบสมัคร
621081348 ณัฐพนธ์ พรมสี ผ.ศ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
621081093 นริศรา พูลประกอบ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
622081036 วิลัยวรรณ ศรีวิเศษ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621081100 นาเดีย เหมสลาหมาด ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
621081101 นิลวดี แซ่ยับ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621081105 นุชจรี กาสาและ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สรรพากร สงขลา  ใบสมัคร
621081106 นุรมี อาแว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท ลังกาซิน ลอว์เยอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621081107 นูรอาซีกีน เจะอารง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)  ใบสมัคร
621081113 บัฎรียะ บุญเรือง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621081371 นพดล โรจน์สุวรรณ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบัณฑิตกฎหมาย  ใบสมัคร
621081151 พิมพ์ลภัส บุญทองแก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081407 มูหะมัดฟิครี หวังบิลหมัด ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมายฐปกรณ์ ทนายความ  ใบสมัคร
621087051 ศตวรรษ พันธนียะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081189 เรวดี ศรีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081455 อับดุลรอฮีม แวดาเยะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621081203 วิลาวัณย์ แก้วปราง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
621081206 ศรัญญา จิตหลัง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เรือนจำกลางสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th