ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 52/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51[52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621081406 ภูริพัฒน์ รัตนประพันธ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081152 เพชรชนิสรา นิลสกุล ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ศูนย์ดำรงธรรม)  ใบสมัคร
621081412 รอมฎอน สันหมาน ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621081427 สรศักดิ์ หยาดคำ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5  ใบสมัคร
621081205 ศยามล มาอูน ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี  ใบสมัคร
621081465 ศศินา สุภะวีระ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011343 จินตพร แซ่หลิง อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท  ใบสมัคร
621081246 สุธิดา ทองน้ำเพ็ญ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมาย MJ ทนายความสงขลา  ใบสมัคร
621081247 สุนารี โภชะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  ใบสมัคร
621081249 สุนิสา จันทน์เสนะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081016 กัลญารัตน์ แก้วชูศรี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท RMS Law & Consultant Co.,Ltd  ใบสมัคร
621081020 เกวลี และตี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล   บริษัทภาคใต้การกฎหมายและธุรกิจจำกัด  ใบสมัคร
621081287 อัสมะ เฮ็งปิยา ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081054 ฐิติมา ชูมาก ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัทภาคใต้การกฎหมายและธุรกิจจำกัด  ใบสมัคร
621081097 นัฐมล ลำเลียงพล ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแรงงานภาค9 (สงขลา)  ใบสมัคร
621081110 นูลิตา หมัดหลี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
622081060 ธนากร ช่วยเมือง ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอควนขนุน  ใบสมัคร
622081064 นัสวี เหมอุดม ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลจังหวัดสมุทรสาคร  ใบสมัคร
621081140 พนิดา ไชยมณี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ใบสมัคร
621081449 อภิบาล ชูช่วย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงาน สุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ ทนายความ  ใบสมัคร
621081450 อภิสิทธิ์ จันทร์ช่วย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวงสงขลา  ใบสมัคร
621081220 ศุภลักษณ์ สงคง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน สงขลา  ใบสมัคร
621081010 กวินธิดา นวนเนียม ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด  ใบสมัคร
621081292 อาทิตยา ทองเพ็ชร์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081042 ฉัตรนภา ไชยพงค์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแรงงานภาค9 (สงขลา)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th