ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 53/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52[53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621081053 ฐิฌากร เส้งสุย ผศ.ชลีรัตน์​ มเหสักขกุล  บริษัท​ บริหารสินทรัพย์​ เอทีอ็ม​ จำกัด  ใบสมัคร
622021022 อริศรา เพชรนิล ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011616 ณัฐนนท์ ชื่นสุขสันต์ ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรม นีรารีทรีท  ใบสมัคร
621071530 อรนาฎ หนูเริก อ.ดร ธนวิทย์ บุญสิทธิ์  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง  ใบสมัคร
621071249 นันทิกานต์ ตรงพร้อมสุข อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด 
62202123 อาภาวรรณ บุญยนิตย์ อ.จันทรวรรณ น้อยศรี   
611011410 กิจอธิภัณฑ์ สุขกระจ่าง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611011449 มนฤดี รุ่งเรือง ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
622021134 สุวิญฌา บุญศรี รศ.ดร. แจ่มจันทร์ เพ็ชรศิริ  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
621071421 สกีนา ไชยภักดี ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  Centara Grand Beach Resort Phuket   ใบสมัคร
621071434 อมราวดี รุ่งเรือง ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารออมสิน สาขาสทิงพระ  ใบสมัคร
621071528 ไหมสุรีย์ หวังหมัน ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารออมสิน สาขาจะนะ  ใบสมัคร
622041002 เจริญขวัญ หงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา 
621011426 อภิสตรี สินปรุ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Tamaruya (Thailand) Co., Ltd.  ใบสมัคร
622041001 กิ่งกาญจน์ ทองดี ผศ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง 
622041003 ฐิติมา ปานแก้ว ผศ.ดร.นันทิยา พนมจันทร์  ศูฯย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง 
622041006 นุศรา รัตนสุรการย์ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2 จังหวัดตรัง 
622041011 สุภาวดี จันทร์แก้ว ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2 จังหวัดตรัง 
622041016 ซีเนอดีน สะอะ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
622041017 ทวีป กิ่งแก้ว ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
622041022 มูฮัมหมัดฮิลมี เจะนิ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
621071109 ชนนิกานต์ ใจสว่าง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621011027 ชยพล ตะเภาหิรัญ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ใบสมัคร
611011433 ธนกฤต นาคีเภท คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Mookda Spa  ใบสมัคร
611011464 สายธาร ตระกูลกำจาย คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท วิภานันท์ โปรเจ็ก จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th