ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 53/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52[53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071574 วณัชวรรณ อินทรัศมี อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
611071321 เมริญา บิลหมัด อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แต้มออแกไนเซอร์ จำกัด 
611071178 ปริญญาพร โทแก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ จำกัด  ใบสมัคร
611071206 วรารัตน์ แสงคงเรือง อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ จำกัด  ใบสมัคร
611071227 หุสนา มุกดา อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  วีโฮมวนาวัฒน์ วัสดุ  ใบสมัคร
611071228 อดิศร ทาพรมมา าอ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
611071229 อดิศวร ใจเกลี้ยง อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษท โฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ จำกัด  ใบสมัคร
611011069 วรรณา สุวรรณรัตน์ อ.วรุฒ นาฑี  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) สำนักจัดการแผนที่ และสารบบที่ดิน  ใบสมัคร
611071274 ไซฟูดีน กุแวกามา อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)  ใบสมัคร
611071320 มูฮัมหมัดเตาเฟค มะลี จารุมาศ เสน่หา   Ads Pro Marketing  ใบสมัคร
611011161 วนิชา ลักษณะชู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
611011167 ศรสวรรค์ ขนุนทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071333 แวนะ กามา จารุมาศ เสน่หา  โรงงานอุตสาหกรรมแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ  ใบสมัคร
611011177 สุนิตา หลับจันทร์ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011524 โซเฟีย หามะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  กงสุลอินโดนีเซีย จ.สงขลา  ใบสมัคร
611071174 นฤมล ชูกันภัย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  วีโฮมวนาวัฒน์ วัสดุ  ใบสมัคร
611011547 อามานีย์ ฮามะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ตำรวจท่องเที่ยว กระบี่  ใบสมัคร
611011048 จิรายุส อิ่มใจ ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)  ใบสมัคร
611011055 ธันญารัตน์ กีสะบุตร ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใบสมัคร
611011064 พัฒนาวดี พลชัย ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใบสมัคร
611011068 รสิตา ช่วยสงคราม ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011070 ศันสนีย์ มุกเนียม ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011076 สุรยุทธ์ จำปาทอง ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานที่ดินสงขลา  ใบสมัคร
611011078 เสาวณีย์ อำมะดูลมาน ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011079 อภิสิทธิ์ ทองศรี ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th