ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 56/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55[56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622041067 กชมน ดีหมีน อ.ดร.อาภรณ์ ส่องเเสง  บริษํท ฟาร์มเมช จำกัด สาขา เพชรบุรี หน่วยผลิตสุกร 
622041076 ธัญญารัตน์ สายเพอ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมช จำกัด สาขาเพชรบุรี 
622041097 ฐาปกรณ์ เทพกร อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) 
622021137 พงศธร ไหมทิม รศ.ดร. เเจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
621011005 นันดรา มะหวีเอ็น ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621071210 ธนวัฒน์ แสงทอง อาจารย์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011439 สราวุธ ลออวงศ์ไพศาล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  The Okura Prestige Bangkok  ใบสมัคร
622021127 วทัญญู พุฒแย้ม อาจารย์ อาจารี นาโค   Bizpotential   ใบสมัคร
622021131 ณัฐวรรณ คงชำนิ รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
622021133 ปณชนก ศรีเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
622021135 อจิรวดี รัตนนุพงศ์ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง  ใบสมัคร
622041106 ณัฏฐกิตติ์ พฤศภักดิ์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมช จำกัด (สาขา เพชรบุรี) 
621011021 อารียา หมิแหม ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สำนักงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621011045 รชา บุญสนิท ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บ.โชว์ไร้ขีด จก.  ใบสมัคร
621011048 อนันธชัย รอดสิน ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เดอะสแน็คเวิลด์ จำกัด  ใบสมัคร
621011423 วิราการต์ ชดช้อย ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงแรมอันดามัน เอมเบรส ป่าตอง  ใบสมัคร
622041071 ชลธิรา ชนาชน อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมช จำกัด (สาขาเพชรบุรี) 
621071105 จิรารัตน์ จันทรทอง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621071117 ติณณา สุขขัง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621011039 นันธวัฒน์ นิชรานนท์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
621011040 พลวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
621011047 สุรศักดิ์ สังข์สวัสดิ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
622121004 นลินธร รุ่งเอียด อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท เเปซิฟิคเเปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
622121011 ศศิวรรณ ศรีทองแก้ว อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
621011008 พกามาศ สังข์ทอง ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th