ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 58/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57[58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071235 อรภิญญา ภัชรธีระพงธ์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก  ใบสมัคร
611011591 ทานตะวัน ขุนไพ อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011592 ทิพสุดา เจริญพร อ.ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
611011602 นวพล โพธิ์งาม ัีัอ. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Six Senses Yao Noi  ใบสมัคร
612021010 ณัทฐาภรณ์ พัฒน์ปาน อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
611071508 บุษบง สิงห์จิตต์ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071258 ขนิษฐา บุปผากาญจน์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   ธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)  ใบสมัคร
612021026 ภานุชาติ เผือกบุญรอด อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
612021027 มณฑา เสนารัตน์ อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
611011620 พัชรีภรณ์ จันทร์พุ่ม อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Anantara Layan Phuket Resort  ใบสมัคร
612021028 มณีรัตน์ ทุมรัตน์ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
612021033 ศุภรัตน์ คูณมี ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
612021035 สุทธิดา แจ่มจันทา ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
611071280 ณัฐวุฒิ แซ่ติ้ง อ.จารุมาศ เสน่หา  Cockpit สงขลา การาจ  ใบสมัคร
611011127 ชนิดาภา หมัดสมัน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ใบสมัคร
611071549 สุนิตา บุญเพิ่ม อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ธนาคารออมสิน สาขาสนามกีฬาตรัง  ใบสมัคร
611071299 ปณิดา ไทยนุกูล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611011408 กฤษฏิ์ชาณญ ขุนศรีเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร
611011409 กัญจน์พิสิษฐ์ สันตยากร ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011411 กิตติชัย ขุนสิทธิ์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ   Glory Forever Public Company Limited ( Kawebook.com )  ใบสมัคร
611011435 ธัชพล ไชยกูล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ใบสมัคร
611011451 นายรชานนท์ พุกพบสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัช สมชนะกิจ  Glory Forever Public Company Limited (Kawebook.com)  ใบสมัคร
611071370 จตุรภัทร ทิพรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก  ใบสมัคร
611071128 กนกรัตน์ ดำแก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  7-11  ใบสมัคร
611071132 กรวรา จูลิ้ม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th