ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 6/242    
 1 2 3 4 5[6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621081210 ศศิพิมพ์ แก้วสำอางค์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานีตำรวจภูธรตากใบ  ใบสมัคร
621081242 สุดารัตน์ บัวคำ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดปากพนัง  ใบสมัคร
621011626 พงศธร รังษีสว่าง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สำนักประชาสัมพันธ์เขต6  ใบสมัคร
621081308 อิสริยา บุญทอง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081061 ณัฐริกา ละงู ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวะยะลา  ใบสมัคร
622081002 กนกวรรณ เพชรขาวช่วย ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
622081006 กุลธิดา จิตรหลัง ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานอัยการตรัง  ใบสมัคร
622081008 เกสรา ภูริวัฒน์ อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  L.N.S law  ใบสมัคร
622081011 เจ๊ะฮุสนา เจีะอีซอ ผศ.เอกราช สุวรรรรัตน์  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
622081034 วันมัยซูรี วันนิกุลบุตร ผศ.เอกราช​ สุวรรณ​รัตน์  ศาลแขวงจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081196 วราพร เส้งนวลนิ่ม ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081207 ภูษิตา รองเดช ผศ.ชลีรัตน์ มเสักขกุล  ศาลแขวงตรัง  ใบสมัคร
621081253 สุพิศ คงนคร ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  ใบสมัคร
621081260 เสาวลักษณ์ ไชยมาตย์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมายและทนายความธราธรรม  ใบสมัคร
621081007 กนกวรรณ สุขเล็ก ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081263 อชิรญา เผนานนท์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี(งานศาลสูง)  ใบสมัคร
621081041 เจนจิรา ขาวแก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท สยาม ลีกัล แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621081046 ชาลิสา ณ นคร ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดระนอง  ใบสมัคร
621081306 อินทิรา ขวัญเพ็ชร์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานปัญญา วงศ์เมฆ ทนายควา่ม  ใบสมัคร
621081051 ญาณิศา สิงห์ทอง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
622081003 กรพันธ์ ศรีตองอ่อน ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานกฎหมายชุมพล ขนาน   ใบสมัคร
622081009 จิตสุภา โล้วโสภณกุล ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  พรรณชม อ่อนน้อยทนายความ  ใบสมัคร
621081331 จิรายุส จันทร์แก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความ ปัญญาวงเมฆ์  ใบสมัคร
622081012 ชนกสุดา ช่อมณี ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอนาทวี  ใบสมัคร
621081079 ธนัชชา ดารากัย ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th