ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 60/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59[60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071425 สุดารัตน์ ดำสงค์ ดร. พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31  ใบสมัคร
601011309 วริศรา โพธิ์วิจิตร อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011056 ธนพร เรืองฤทธิ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
621011346 ชุดารัตน์ อนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมศาลาสมุย เชิงมน บีช แอนด์ รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011349 ธัญญา หนูนุ่ม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011150 นิจินา ราชภักดี อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011672 ปัณฑิตา วรเดช อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011165 พิมลพรรณ เกื้อสุข อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011166 เพ็ญพิชชา เจอะแก้ว อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
621011170 มาดีนาร์ ชอบงาม อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  เทศบาลเมืองสะเดา  ใบสมัคร
621011185 ไหมสาเราะห์ มีนโซ๊ะ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
621011190 กวีพล วรนพกุล อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011192 เฉลิมพล เรืองศรี อาจารย์ ผศ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011196 พัชรพล เจริญศิลป์ อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
622041087 สรวรรณ คำมะโน อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
621011201 อานนท์ สุกกระ อาจารย์ ชีวนันท์ คูณพิทักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011513 ฟาริซ สะอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  Seesea Resort ซีซี รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011359 เมธาวดี แก้วคงธรรม อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัท ลักชูรี่ เชียงใหม่แลนด์ จำกัด  ใบสมัคร
621071529 อมลรดา สาลี ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  โรงแรมภูเก็ต เเมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช   ใบสมัคร
621011389 ยลธิดา คงทอง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเวลาดี เวลเนส เชียงใหม่  ใบสมัคร
621011151 นิฐินาถ สอตั้ง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011168 ภัทริดา พันธ์สุริย์ฉาย อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานจัดหางาน สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011431 เจษฎาภรณ์ วรนารถ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนเมืองถลาง  ใบสมัคร
622041068 กนกวรรณ ช่วยชาติ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
621011180 สุธนียา อำนาจศิลปกุล อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th