ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 61/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60[61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622041068 กนกวรรณ ช่วยชาติ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
621011180 สุธนียา อำนาจศิลปกุล อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
622041069 กัญญาภัค จุลลนนท์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มลาดตะเคียน 
622041074 ดลฤดี แซ่จอง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์(CPF) ฟาร์มลาดตะเคียน 
622041075 ธนัชพร จริงจิตร อ.ดร.อาภรณ์ ส่องแสง  บริษัท ชุนเซ้ง ฟาร์ม จำกัด  
622041078 เนตรน้ำทิพย์ หยงสตาร์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่องแสง  ฟาร์มโคกปี่ฆ้อง 
611011124 กุลรัตน์ เสริมสุทธ์ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์   เทศบาลเมืองเขารูปช้าง   ใบสมัคร
621011145 ธนพร มะระยงค์ อาจารย์ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์   โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ใบสมัคร
621011413 ธณิชดา ก้งจี้ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัทรุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์กวีบุ๊ค  ใบสมัคร
621011167 ภัคมน หลี่เห้ง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช  ใบสมัคร
621011169 ภาวิดา ศิริเสถียร อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011173 ลักษิกา อำนักมณี อาจารย ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  ลา ฟลอร่า รีสอร์ท (La Flora Resort Patong)  ใบสมัคร
621011177 วานิต้า เพชรสุวรรณ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา  ใบสมัคร
621011186 อรัญญา กองแก้ว อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  โรงพยาบาลกระบี่นคริทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ใบสมัคร
621011058 ธนิกานต์ ชูเเสวง อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
621011061 น้ำใส แสงเพชร อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
621011127 กนกพร ทองคง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  เทศบาลนครจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011130 กัลยรัตน์ เกาะทอง อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์-  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621011388 พิมทิพย์ นุ่มน้อย (อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ)  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต  ใบสมัคร
621011133 จิตรกัญญา สำเร อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด  ใบสมัคร
621011135 จุฑามาศย์ กัลกะมูลวัน อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  เทศบาลเมืองบ้านพรุ  ใบสมัคร
621011136 เฉลิมศรี ศิริภักดี อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621011139 ฐิตินันท์ เปียกลับ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  ใบสมัคร
621011140 ณัฐกานต์ สมชื่อ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ใบสมัคร
621011146 ธิสากร ปานแก้ว อ. ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท ห้างโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th