ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 62/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61[62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011157 ปวีณ์สุดา เจนชูบัว อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
621011160 เปมิกา แปะคุ่ย อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011162 พัชราพร แก้วห่อทอง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  เทศบาลเมืองคอหงส์  ใบสมัคร
621011164 พิชญา นราพงศ์ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ใบสมัคร
621011172 ลวัณรัตน์ ศรีมีชัย อ. ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011174 วนิศรา พิทักษ์ธรรม อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla  ใบสมัคร
621011176 วรรณิกา คงยอด อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
621011178 วิมลวดี พรหมพูล อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011181 สุธารินี มณีนิล อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเก่า ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา)  ใบสมัคร
621011438 ศราวิณ ด่านรุ่งดำรงค์กุล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ใบสมัคร
621011183 สุภัทรา ชนะสุวรรณ อ.ชี​วนันท์​ คุณ​พิทักษ์  สำนักงานจัดหางาน สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011184 หัสยา แก้วศรี อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ใบสมัคร
621011188 อักษรสวรรค์ ชูชุม อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
621071094 กนกวรรณ สุวรรณกิจ ผศ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)Major Cineplex Group  ใบสมัคร
621011199 สิทธิชัย ทองรักทอง อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด  ใบสมัคร
621071363 ฉัตรชัย จันทคาม ดร.สุธี โง้วศิริ  11 วงจร เทรดดิ้ง แอนโคลด์ สตอเรจ  ใบสมัคร
621071497 กรรณิการ์ ไชยมุณี ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 1  ใบสมัคร
621071498 จรรเพชร วิวัชชะนะ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2  ใบสมัคร
621071500 ณัฐธิกาญจน์ หนูช่วย ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์  ใบสมัคร
621071501 บุณยนุช ดำใส ดร.สุธี โง้วศิริ  บจ.ชีตาร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์  ใบสมัคร
621071503 ปัณณทัต กูลเกื้อ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
621071511 อภิชกร สุวรรณโน ดร.สุธี โง้วศิริ  11 วงจร เทรดดิ้ง แอนโคลด์ สตอเรจ  ใบสมัคร
621011155 ปภาณิน เหล็กไหล อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011418 ภรธิดา พระภายไชย ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Tamaruya (Thailand) Co., Ltd.  ใบสมัคร
621011427 อรทัย เขียนโกลา ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Tamaruya (Thailand) Co., Ltd  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th